Landskapsarkitektur - master

Duration: 5 År

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Landskapsarkitektur - master

Duration: 5 År

Campus
Oslo, Tromsø, Other
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr en 5-årig felles mastergradsutdanning i landskapsarkitektur.

En landskapsarkitekt skal være en dyktig formgiver som kan operere innenfor rammene av en bærekraftig samfunnsutvikling. Som landskapsarkitekt skal du kunne beherske landskapsarkitekturens materialer, metoder og verktøy, og bidra både i praksis, kunstnerisk og vitenskapelig til utvikling av faget.

Master i landskapsarkitektur tar utgangspunkt i det lokale for å etablere et globalt laboratorium som legger særlig vekt på nordlige forhold. Naturskapte og menneskeskapte endringer påvirker både samfunn og økosystem i nord. Studiet har som mål å gjøre undersøkelser i, og produsere ny kunnskap om hvordan vi kan beskytte, formgi og videreutvikle spesielt sårbare landskap innenfor samfunn i endring.

UiT The Arctic University of Norway offers together with The Oslo School of Architecture and Design, a five-year joint master’s degree programme in landscape architecture.

A landscape architect must be a competent designer capable of operating within the framework of a sustainable development of society. A prerequisite for a landscape architect, is to master the materials, methods and instruments of landscape architecture, and contribute to the practical, artistic and scientific development of the profession.

The landscape architecture programme takes the local as the point of departure in establishing a global laboratory that emphasises northern conditions. Natural, as well as anthropogenic changes, affect both societies and ecosystems in the north. The programme aims to investigate, and create new knowledge on how to protect, design and develop highly vulnerable landscapes within changing societies.

Questions about the study
E-post: kunstakademiet@umak.uit.no

Thomas Juel Clemmensen

Professor of Landscape Architecture

 • Telephone: +4777660547
 • Campus: Tromsø

Merete Blichfeldt

Rådgiver

 • Telephone: +4777660742
 • Campus: Tromsø

Studiet er bygd opp omkring tre hovedstammer:

 • Form: den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitekturen
 • Systemer: naturlige og menneskeskapte systemer
 • Fellesrom: offentlige og allmenne rom

Studieprogrammet er et femårig integrert studium. Studentene starter sin utdanning ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) hvor de følger et treårig studieforløp med obligatoriske emner. I sjette semester legges det opp til studio/feltarbeid utenfor studiestedet. De to siste årene er studiestedet UiT Norges arktiske universitet.

Første år: Introduksjon til landskapsarkitektur - Form: Du får en grunnleggende introduksjon til landskapsarkitektur. Formgivning og den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitekturfaget er spesielt viktig

Andre år: Landskapspraksiser - Systemer: Du får grunnleggende trening i å formgi i ulike skalaer med vekt på hvordan ulike systemer (både naturlige og menneskeskapte) virker sammen.

Tredje år: Urbanisme - Fellesrom: Du får en bred introduksjon til fagfeltet urbanisme. Det vektlegges å syntetisere kunnskap om det naturgitte, samfunn og kultur som grunnlag for utforming av lokalsamfunn, nærmiljø og fellesrom.I sjette semester (vårsemesteret) legges det opp til studio/feltarbeid utenfor studiestedet.

Fjerde og femte år: Spesialisering: Spesialisering i og for arktiske/subarktiske forhold. I studiet differensieres det mellom urbane, landskapsmessige og territorielle praksiser. Disse praksisene gjør det mulig å innta ulike perspektiver til spekteret av menneskelige aktiviteter som påvirker og former landskapene i arktis/subarktis. Med et handlingsorientert fokus understrekes det hvordan vi aktivt former landskapene gjennom ulike praksiser i interaksjon med landskapenes spesifikke økosystemer. De tre perspektivene overlapper hverandre og tematiseres i studioemnene. I siste semester gjennomføres diplomoppgaven.

 

Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha inngående kunnskap om landskapsarkitekturen som praksis, kunst- og vitenskapelig disiplin - dens medier, historie, teori og metoder.
 • Kunne beherske landskapsarkitekturprosjektering gjennom spesialisert innsikt om natur- og menneskeskapte materialer og hvordan de påvirkes gjennom komposisjon, avgrensing og formgivning. Raske endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn i nord vektlegges.
 • Kunne benytte kunnskap om det naturgitte, samfunn og kultur, kvalifisere og integrere dette i landskapsarkitekturprosjektering.
 • Kunne analysere kritisk og diskutere hvordan landskapsarkitekturen påvirker omgivelsene på kort og lang sikt, med særlig vekt på kulturforståelse, sted og relasjonen mellom naturgrunnlaget og det menneskeskapte.

Ferdigheter

 • Ha en fullverdig evne til å kritisk analysere, kvalifisere, forklare og argumentere for landskapsarkitekturfaglige former og løsninger i komplekse plan- og prosjektarbeider.
 • Kunne på en selvstendig måte gjennomføre og lede landskapsarkitekturfaglige plan- og prosjektarbeider. Under gjennomføring og ledelse er det en forutsetning at det inntas en kritisk holdning til relevante teorier og metoder, og at men stiller seg åpen for tverrfaglig innsikt.
 • Ha evne til å drive vitenskapelig og kunstnerisk kunnskapsproduksjon i faget, med spesiell vekt på landskapsarkitektens hovedarbeidsform; prosjektering.

Generell kompetanse

 • Kunne på en selvstendig måte analysere, planlegge og gi form til landskaps-prosjekter i ulike lokale, urbane og territorielle kontekster. Kompetansen skal være særlig innrettet mot raske endringsprosesser og sårbare landskap og samfunn, og i tillegg være overensstemmende med fagetiske standarder.
 • Kunne anvende fagkunnskaper og ferdigheter i prosesser for et samfunn i stadig endring og være forberedt til å ta fagbasert lederskap for en bærekraftig samfunnsutvikling.
 • Kunne kommunisere og formidle landskapsarkitekturfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og allmennheten, samt bidra til nyskaping og utvikling av landskapsarkitekturfaget

Landskapsarkitekter arbeider i både offentlig og privat sektor. Landskapsarkitekter har forståelse for den romlige sammenhengen mellom by, landskaper og territorier, og kan gi form til omgivelsene våre gjennom alt fra prosessledelse, by- og tettstedsplanlegging til design- prosjekteringsarbeid. Kvalifiserer for opptak til PhD.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse i tillegg til beståtte opptaksprøver.

Mer informasjon om opptak og opptaksprøver finnes hos Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Studiet er et heltidsstudium over fem år. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene. Undervisning og arbeidsformer beskrives nærmere i de enkelte emneplaner. Undervisningsformer kan være forelesninger, feltarbeid/ekskursjoner, gruppearbeid, prosjekter, seminarer, studioer/workshoper og lignende. Prosjekt/studioarbeid med direkte lærer/student - student/student dialog vil utgjøre en betydelig del av læringsprosessen. Det forventes stor deltakelse, tilstedeværelse og stor evne til både selvstendig arbeid og til samarbeid.

Studiet passer best for søkere med interesse for formgivning, skapende kunstnerisk og vitenskapelig arbeid, samt forståelse og interesse for kulturelle og samfunnsmessige forhold. For å følge studiet må studentene ha grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy samt tilgang til egen bærbar PC/MAC. Studenter får tilgang til nødvendig programvare.

Norsk

Det vil bli lagt til rette for utvekslingsopphold ved godkjente partnerinstitusjoner. Utveksling kan skje i 7., 8. og 9. semester med en samlet maksimal lengde på to semester. Godkjenning av utveksling i 9. semester forutsetter at arbeid med prediplom inngår.

Det forutsettes at studenten har avlagt eksamen i henhold til normert studieprogresjon før utveksling kan godkjennes.

Thomas Juel Clemmensen

Thomas Juel Clemmensen is head of the Landscape Architecture Programme at the Academy of Arts. Thomas is trained as an architect from the Aarhus School of Architecture in Denmark, where he also got his PhD. Thomas is a member of the Association of Danish Landscape Architects and has worked with landscape architecture and urban planning for more than twenty years.

 

Eva Breitschopf

Eva Breitschopf is a plant ecologist specializing in Northern Populations and Ecosystems, educated at the Department for Arctic and Marine Biology (Master of Science, Biology) at UiT and the Karlsruhe Institute for Technology (Bachelor of Science, Biology).  She has been affilliated with the master's degree studies of landscape architecture in Tromsø since 2018 and teaching "Ecology for Landscape Architecture". Currently, she is employed as PhD-fellow with focus on the integration of ecology into landscape architecture. She contributes to students' projects in studio courses with an ecologocial perspective.

Kjerstin Elisabeth Uhre

Kjerstin Uhre is an Associate Professor in landscape architecture at the Academy of Fine Arts in Tromsø and a partner at Dahl & Uhre architects, who have received awards for their urban and built projects. She took her diploma in architecture at Bergen School of Architecture. Her PhD thesis -  Perforated Landscapes, contested prospects in Sápmi - is associated with Future North at the Oslo School of Architecture and Design. Through her landscape studio teaching, she explores together with students how Arctic and sub-Arctic world experiences can renew approaches, practices and methods in the field of landscape architecture.

 

 

Hvordan er det å studere landskapsarkitektur i Tromsø?

Hva jobber en landskapsarkitekt med?