Spansk og latinamerikanske studier - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Spansk og latinamerikanske studier - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
20. april 2022 kl 14.00
Søking og opptak
How to apply?

Hvorfor snakker mer enn 500 millioner mennesker i verden spansk? Hvilke forskjellige kulturer og land bruker spansk i hverdagslivet? Spansk er offisielt språk på tre kontinenter og i 20 land i Latin-Amerika. Det er et språk med en rik kulturarv som er relevant for næringslivet, politikk og internasjonalt samarbeid. Med dette studiet får du ferdigheter i språk og kunnskaper om litteratur, historie, og kultur i den spanskspråklige verden.

Questions about the study

Studiet kombinerer spansk språk, kultur og litteratur. Du lærer å snakke spansk på en måte som gjør deg i stand til å kommunisere i reelle jobbsituasjoner. Gjennom studiet av kultur og tradisjoner får du kjennskap til kulturelle særtrekk ved den spanskspråklige verden. Gjennom opplæring i analysemetoder, vil du også utvikle dine analytiske ferdigheter, noe som gjør deg bedre rustet til å håndtere utfordringer som du kan møte i arbeidslivet. Med en bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, kan du søke opptak til mastergrad i spansk og latinamerikanske studier.

Etter bestått bachelorgrad i spanske og latinamerikanske studier har du følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Du har kunnskap om:

 • sentrale grammatiske og lingvistiske egenskaper ved spansk språk i seg selv og i sammenlikning med andre språk
 • forskjellene mellom norsk og spansk språk og kultur
 • de spansktalende lands historie og samfunn og deres kulturelle prosesser, politiske perspektiver og kunstneriske uttrykk
 • sakprosa og litterære teksters struktur og komposisjon


Ferdigheter

Du kan:

 • bruke spansk språk både muntlig og skriftlig i praktiske hverdagssituasjoner og i spesifikke arbeidssituasjoner
 • samhandle med spansktalende og oversette enkle tekster mellom norsk og spansk
 • formidle dine kunnskaper om spansk språk og kultur både muntlig og skriftlig
 • analysere tekster på spansk og plassere tekstene i en sjangermessig og kulturell kontekst

 


Generell kompetanse

Du kan:

 • arbeide i yrker som krever kunnskap i språk, kultur og litteratur i den spansktalende verden
 • skrive akademiske tekster med relevans for den spansktalende verden
 • analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale på spansk
 • formidle sentralt fagstoff i spansk både skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum

Etter bestått BA-grad har kandidaten nådd C1-nivå ifølge det europeiske rammeprogrammet, både muntlig og skriftlig.

Samfunnet har behov for mennesker med kompetanse innen spansk på mange områder. Næringslivet trenger folk som kan snakke språket til land de samarbeider med, og som også har kjennskap til deres kultur og tradisjoner. Den posisjonen spansk har som verdensspråk gjør denne kompetansen attraktiv innen yrker som innebærer samarbeid mellom kulturer og land og prosjektarbeid i internasjonale organisasjoner. Spansk er også relevant for arbeid innen turisme, journalistikk, kultur og litteratur, for eksempel som oversetter.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
Utveksling/ Valgfritt emne/
Utveksling/ Valgfritt emne
Utveksling /Valgfritt emne
6. semester (vår)
Utveksling / Valgfritt emne
Utveksling /Valgfritt emne
Utveksling/ Valgfritt emne

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 20. april 2022 kl 14.00 for søkere med generell studiekompetanse.

Det kreves ingen forkunnskaper i spansk. Studiet starter med innføringsemnet SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk. Studenter med forkunnskaper kan erstatte SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk med HIF-1100 Alt du trenger for å studere litteratur.

Studiet har oppstart i høstsemesteret.

 

Bachelorstudiet i spansk og latinamerikanske studier er et studium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning, øvelser (tekstkommentar og tekstanalyse) og selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Undervisnings- og eksamensspråk er avhengig av nivå. Undervisningen i de første emnene er på norsk med gradvis overgang til spansk i løpet av det første året. Eksamensspråket er vanligvis spansk. Se emnebeskrivelsene for hvert emne. Deler av undervisningen på spesialiseringsemnene i språkvitenskap og litteraturvitenskap vil bli gitt på engelsk.

Med bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, er det mulig å søke opptak til mastergrad i spansk og latinamerikanske studier.

Det kreves minimum 80 studiepoengs fordypning i spansk. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C (2,5) eller bedre på alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (bachelorgraden, 180 studiepoeng). Se under opptakskrav på mastergradsprogrammet for mer informasjon.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Dette studiet legger til rette for utveksling i fjerde og femte semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Andre mulige utvekslingssteder er:

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, som vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september

Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret 1. februar

I høstsemesteret er det et 3-ukers studieopphold ved universitetet i Cádiz som en del av SPA-1014.

Carlos F. Cabanillas Cárdenas

Associate professor

Courses about Spanish and Latin American Literature and Culture

Research project