Psykologi profesjonsstudium - forskerlinje

Duration: 7 År

Psykologi profesjonsstudium - forskerlinje

Duration: 7 År

Campus
Tromsø
Application deadline
1. mars
Søking og opptak
How to apply?

Er du nysgjerrig? Liker du å utforske, utfordre og tenke nytt? Velg profesjonsstudiet med forskerlinjen i psykologi. Bli en del av et eksisterende forskningsmiljø, og lær hvordan du kan bidra til å skape ny kunnskap.

Forskerlinjen er inngangsporten til en forskerkarriere og snarveien til en doktorgrad, og gir deg som forskningsinteressert student et solid grunnlag for et videre ph.d.-studium.

I løpet av året på forskerlinjen får du arbeide med et forskningsprosjekt som du velger selv. Du får tett oppfølging og veiledning fra våre anerkjente forskningsmiljøer. Underveis videreutvikler du evnen til å tenke kritisk og innovativt, og lærer deg flere måter å bruke utdanningen din på.

Questions about the study
E-post: Forskerlinjen@helsefak.uit.no

Heidi Janne Solberg

Senior Adviser

 • Telephone: +4777644116
 • Campus: Tromsø

Gjennomført Forskerlinjen i psykologi (FL) skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

FL utgjør 120 studiepoeng (stp.) utover det ordinære utover profesjonsstudiet i psykologi. 

FL-psykologi består av

 1) Opplæringsdel (30 stp.).

 Her inngår obligatoriske emner i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig og allmenrettet formidling (totalt 10 stp.), PSY-8016 Research presentations (3 stp.), samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet. Opplæringsdelen reguleres av den til enhver tid gjeldende studieplan for ph.d.-programmet.

 2) PSY-3031 Research article (90 stp.).

På grunnlag av studentens forskning skal forskningsartikkelen utarbeides i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere. Artikkelen skal fortrinnsvis publiseres i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. FL- studenten skal være første- eller andreforfatter.

Studenten har ett forskningsår, der de har undervisningsfri fra sitt ordinærestudiet. FL går i sommersemestrene og på deltid parallelt med profesjonsstudiet, frem til innlevering av forskningsartikkelen siste semester.

Det anbefales å ta deler av opplæringsdelen i løpet av forskningsåret, spesielt gjelder dette obligatoriske ph.d.- emner og andre forskningsaktiviteter som krever fravær fra ordinært studium, som eksempelvis studieopphold i utlandet.

Gjennomført FL-psykologi skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten:

 • Har avansert kunnskap innen fagområdet og er i kunnskapsfronten innen sitt spesialiserte forskningsfelt
 • Kan anvende fagområdets vitenskapsteori, problemstillinger og metoder
 • Kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning
 • Kan bidra til å utvikle ny kunnskap, nye teorier, metoder, og fortolkninger innen fagområdet
 • Kjenner til de vanligste vitenskapelige publiseringsformer

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt
 • Kan gjøre begrunnede valg av relevante design og metoder
 • Kan anvende metodiske verktøy på en selvstendig måte
 • Kan gjennomføre selvstendig datainnsamling og –analyse
 • Kan håndtere komplekse faglige spørsmål innen sitt prosjekt
 • Kan tolke data og forstå vitenskapelig litteratur
 • Kan utøve sin forskning i tråd med forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har en videreutviklet evne til kritisk tenkning, og kan kritisk vurdere egne og andres forskningsresultater i søken etter ny kunnskap
 • Har god kjennskap til nasjonale og internasjonale formidlingskanaler innenfor sitt forskningsområde
 • Kan formidle egne forskningsprosjekter og forskningsresultat i relevante formidlingskanaler
 • Har kjennskap til, og erfaringer med aktiv deltagelse i en forskningsgruppe
 • Kan identifisere relevante forskningsetiske problemstillinger
 • Kan delta konstruktivt i debatter innen sitt faglige kompetanseområde
 • Kan rapportere alle deler av et forskningsprosjekt etter allment aksepterte faglige standarder, og på et nivå som viser oversikt og kritisk refleksjon over relevant kunnskapsstatus

Læringsutbyttebeskrivelsen til profesjonsstudiet i psykologi, finner du her.

Forskerlinjen i psykologi skal forberede studentene på en avkortet ph.d.-utdanning og gi grunnlag for en forskerkarriere. Bestått forskerlinje i psykologi, samt bestått hjemmehørende utdanningsprogram, gjør studenten kvalifisert for videre ph.d.-studier, annet forskningsarbeid og undervisningsoppgaver. Med bestått forskerlinje er studenten godt kvalifisert for å søke stipendiatstillinger som er øremerket kandidater med bestått forskerlinje ved Det helsevitenskapelige fakultet, eventuelt også åpne stipendiatstillinger ved UiT og andre forskningsstipend i inn- og utland.

Forskerlinjen i psykologi er et tilbud for studenter på profesjonsstudiet i psykologi ved UiT Norges arktiske universitet. Det kreves bestått eksamen i samtlige forutgående emner i hjemmehørende studieprogram på søknadstidspunkt for å kunne søke opptak til FL-psykologi. Karakterkravet er C i gjennomsnitt på tidligere emner. Anbefalt forkunnskap er C i metode/statistikk.

Søknadsfrist

Frist for å søke om opptak til Forskerlinjen er 1. mars. Søkere til profesjonsstudiet i psykologi søker opptak til forskerlinjen 1. mars og opptak til profesjonsstudiet i psykologi via Samordnet opptak 15. april. Det er en forutsetning at søker til forskerlinjen får opptak til profesjonsstudiet i psykologi før en kan bli gitt et endelig opptak på forskerlinjen.

Det skal søkes på spesifikke prosjekt som er ferdig skissert av potensielle veiledere ved Institutt for psykologi. Prosjektene vil bli publisert på nettsiden til FL.

Studentens ønske, samt egnethet vil vektlegges ved fordeling av prosjekter.

Søknad

Søknaden skal bestå av et søknadsbrev på ca. en side, der en skriver om seg selv og motivasjonen for å jobbe med forskning, samt hvilket prosjekt det søkes til og hvorfor. Legg ved CV og karakterutskrift. Søknaden sendes på e-post til Forskerlinjen@helsefak.uit.no.

Opptaksintervju

Alle søkere til Forskerlinjen vil bli innkalt til intervju. Hensikten med intervjuet er å få frem den enkeltes egnethet for forskning med spesiell vekt på modenhet og motivasjon.

Opptakskomiteen består av:

 • faglig ledelse på forskerlinjen
 • faglig ansatt(e) tilknyttet prosjekt
 • studentrepresentant
 • representant fra fakultetsadministrasjonen

Opptak til Forskerlinjen

Dersom man blir tilbudt plass ved FL vil det i første omgang være et tilbud om et betinget opptak. Tilbud senes ut senest 1. april. Studenten må i samarbeid med sine veileder utarbeide en tilfredsstillende prosjektbeskrivelsen. Endelig prosjektbeskrivelse og utdanningsplan må være ferdigstilt innen 1. mai. Dersom fristen ikke overholdes, faller tilbudet om permanent opptak ved forskerlinjen bort.

Tilbud og endelig opptak vil foreligge etter at søker har fått svar på søknad om opptak til profesjonsstudiet i psykologi via Samordnet opptak.

Personlig veiledning fra oppnevnt veileder, forelesninger, seminar og skriftlige studieoppgaver er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studieprogrammet.

Opplæringsdel
Opplæringsdelen består av både obligatoriske og valgfrie emner, slik at det vil variere hvor mye selvstudium og forelesninger/seminarer etc. som vil inngå for studenten. For mer informasjon henvises det til studieplanen for ph.d.- programmet i helsevitenskap samt emnebeskrivelsen til PSY-8016 Research presentations.

PSY-3031 Research article

 • Selvstudium og forskning
 • Veiledning-Skriving
 • Innlevering av artikkel eller manus
 • Muntlig eksamen

Generelle undervisningsmetoder
Studentens kunnskapsoppbygging skjer i tett relasjon til en veileder. Opplæringsdelen gis primært som forelesninger etterfulgt av hjemmeeksamener. I tillegg kan studenten delta i gruppearbeid, presentere egen forskning i sin forskningsgruppe og/eller ved særskilte seminarer, faglige konferanser el.l. Studentene får kunnskap om hele prosessen fra datainnsamling, analyse, artikkelskriving og publisering av den første artikkel.

Undervisningsspråk vil være engelsk eller norsk.

Forskningsartikkelen skal skrives på engelsk.

Muntlig eksamen kan gjennomføres på engelsk eller norsk.

Currently not available