Psykologi - bachelor

Duration: 3 years

Photo: Lars Åke Andersen
Photo: Lars Åke Andersen

Psykologi - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Hva påvirker valgene du tar? Hvorfor føler vi som vi gjør? En bachelor i psykologi ved UiT i Tromsø lar deg utforske hvordan mennesker tenker, føler og handler. Du får en innføring i biologisk-, kognitiv-, sosial- og utviklingspsykologi, og kan velge selv hvilke interessefelt du vil fokusere på. Studiet gir deg en grundig innføring i forskningsmetoder og statistikk. Du kan dra på utveksling til en rekke spennende land. Fullført grad gir deg stor frihet når du skal velge karriereretning.

Questions about the study
E-mail: post@psyk.uit.no

Information about semester start

I løpet av studiet vil du lære om biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi. Studiet gir en bred innføring i sentrale perspektiver på forståelsen av mentale prosesser og atferd, men også mulighet for å fordype seg i spesifikke psykologiske tema. I tillegg gis det langsgående undervisning i generelle vitenskapelige og akademiske ferdigheter som vitenskapelig metode, kritisk tenkning og innhenting og formidling av faglig informasjon. Du får innsikt i hvordan du undersøker og tester psykologiske problemstillinger og studiet gir også grundig kjennskap til de viktigste teoriene og funnene i faget. Bachelorstudiet i psykologi er utformet med tanke på å gi studentene mulighet til å oppnå læringsutbytte innen to overordnede kategorier: i) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til psykologifaget som vitenskapelig disiplin og som grunnlag for å forstå mentale prosesser og atferd. ii) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til akademisk virksomhet og livslang læring, slik som informasjonskompetanse, effektiv og ansvarlig kommunikasjon og kritisk tenkning.


Bachelorstudiet i psykologi er på 180 studiepoeng og er satt sammen av emner i to ulike kategorier. Den første kategorien er obligatoriske emner. Disse utgjør 140 studiepoeng, og omfatter studieforberedende emner, innføringsemner, emner som dekker psykologiens kjernedisipliner og emner i metode og statistikk. Den andre kategorien er valgfrie emner som gir mulighet for spesialisering i psykologiske valgemner (for eksempel Pedagogisk psykologi, Krysskulturell psykologi, Helsepsykologi eller emner fra andre institutter/fakultet. Opptil 40 studiepoeng av kandidatens grad kan bestå av valgfrie emner. Herunder kan også emner fra andre universiteter og høyskoler (også fra utlandet) innpasses. Dersom man får innpasset Exphil og Exfac fra andre lærersteder må man påse at kravet om 180 studiepoeng for fullført bachelorgrad er oppfylt.

Med en bachelor i psykologi er mulighetene mange. Fullført studie åpner for arbeid innenfor et bredt spekter av yrkesretninger i samfunnet, blant annet innen offentlig forvaltning, helseforetak og skoleverk, så vel som i privat sektor. Dine interesser, det du spesialiserer deg i, og kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene, er med på å forme karriereveien din.

Eksempler på hva du kan jobbe med er:

 • Konsulentarbeid
 • Forretningsutvikling
 • HR- og personaloppgaver
 • Miljøterapeut
 • Flyktningarbeid
 • Undervisning og kursing
 • HMS-arbeid
 • Oppvekst og kultur
 • Saksbehandling
 • Tjenesteutvikling og innovasjon
 • Kommunikasjon og formidling
 • PR og media
 • Coaching og livsmestring
 • Veiledning innen helse- og omsorg
 • Karriereveiledning og rekruttering
 • Informasjonsarbeid
 • Markedsføring
 • Ideelle organisasjoner og annet organisasjonsarbeid

Psykologi kombinert med andre fag kan gi deg enda flere muligheter. Se fanen for videre studier for inspirasjon.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere kunnskaper i matematikk, engelsk, norsk og naturfag tilsvarende kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Opptaket er begrenset til 55 studieplasser.

Studiets emnemoduler bruker mange ulike undervisningsformer:

 • Forelesninger
 • Seminar
 • Labøvelser
 • Individuell veiledning
 • Arbeidskrav
 • E-læring og omvendt læring
 • Kollokviegrupper


Hvert enkelt emne vurderes ut fra egne eksamener. Den enkelte emneplan definerer hva slags vurdering som er gjeldende. Som hovedregel vil det bli fastsatt karakter etter skala A-E (F). Det vises for øvrig til Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Eksamen kan for eksempel være skriftlig eksamen, flervalgsprøver, hjemmeeksamen, semesteroppgave etc. I tillegg til eksamen kan et emne også inneholde arbeidskrav. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent kan konsekvensen være at eksamensmeldingen blir annullert. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Den enkelte emneplan definerer innholdet i arbeidskravene. Arbeidskrav kan være for eksempel obligatorisk tilstedeværelse på undervisning, innleveringer etc. Evaluering gjennomføres av emneansvarlig.

I hovedsak vil undervisningsspråket på bachelorprogrammet være norsk, men enkelte emner vil gå på engelsk. Det vil ligge informasjon om dette på det enkelte emnet det gjelder.

Etter fullført bachelor i psykologi er mulighetene og valg av retninger mange. Du kan søke opptak til ulike master- og videreutdanninger både i Norge og utlandet.

Ønsker du en jobb som forsker kan du etter bachelor i psykologi kan du ved UiT søke opptak til master i psykologi og forskerlinje i psykologi. Etter master kan du søke opptak til et doktorgradsprogram, blant annet UiTs Ph.d.-utdanning i helsevitenskap.

UiT tilbyr en rekke andre relevante masterutdanninger, blant annet:

Du kan og kombinere graden din med en administrativ master:

En bachelorgrad i psykologi kan brukes til å bygge på allerede oppnådd kompetanse i yrkesfelt som:

 • Undervisning
 • Administrasjon, HR og ledelse
 • Sosial- og helsevesen

Et utenlandsopphold i bachelorstudiet i psykologi kan vare fra ett til to semester, og det anbefales lagt til andre studieår. Studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent som en del av fordypningsfagene i studieprogrammet. Instituttet har utvekslingsavtale med universiteter i en rekke land.