Ledelse (nettbasert) - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Ledelse (nettbasert) - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Alta
Application deadline

15. april

1.mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
How to apply?

Næringslivet og det offentlige har et stort behov for ansatte med kompetanse innenfor flere områder. Nettbasert årsenhet i ledelse er et praksisnært og fleksibelt studie for deg som ønsker mer kompetanse innenfor ledelse.

Questions about the study

Information about semester start

Nettbasert årsenhet i ledelse består av seks spennende emner som blant annet gir deg relevant kunnskap i ledelse, organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, og markedsføring. Emnene gir deg også relevante kunnskaper som leder innenfor juridiske problemstillinger som rekruttering, arbeidsrett og kontraktsrett.

Normert studietid er et år. Ved behov kan studieretten forlenges med maksimalt et år.

Les mer om emnene under oppbygging av studier.

Forventet læringsutbytte ved fullført studium:

Kunnskap:

Kandidaten har

 • forståelse for ledelse som yrke
 • inngående kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer, og om rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer
 • innsikt i hvordan personlige, organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • analysere aktuelle problemstillinger i organisasjon, styring og ledelse i lys av faglige tradisjoner
 • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • anvende kunnskap på nye områder innenfor ledelse

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen administrasjon, styring og ledelse
 • kan ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid og bidra med kritiske perspektiver i slike prosesser

Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon. Studiet retter seg også mot de som allerede innehar lederstilling og som ønsker å ta en formell ledelsesutdanning.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Krav til realkompetanse

Søkeren må ha yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Studiet har 650 studieplasser og er adgangsregulert.

Dette er et fleksibelt nettstudium hvor det dermed ikke er noe obligatorisk oppmøte på undervisningen. Forelesningene streames eller publiseres som videoer e.l. via emnenes læringsplattform Canvas. Dermed kan du studere når du vil og hvor du vil!

Du får tilgang til læringsplattformen Canvas ved studiestart. Her vil det være tilgjengelige læringsressurser, informasjon fra faglærer og administrasjonen, pensumliste, forelesningsplan og diskusjonsrom med andre studenter.

Undervisningen kan bestå av forelesninger, webinarer, casearbeid og gruppearbeid. For arbeids- og undervisningsform henvises det til hver enkelt emnebeskrivelse. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc, og har internettilgang med god hastighet.

Med fleksibilitet mener vi at du kan studere når du vil og hvor du vil. De fleste faglige aktiviteter er asynkrone, det vil si at du har tilgang på videoer og annet materiale som du kan se når og hvor du vil. Noen aktiviteter som webinarer vil være synkrone, det vil si at du kan delta i samtid. Eksamen og arbeidskrav må leveres til fastsatte tidspunkt og er dermed ikke fleksible.

Vurderingsform varierer mellom emnene, det henvises til hver enkelt emnebeskrivelse. I noen emner er det hjemmeeksamen, mens andre emner vil ha eksamen med fysisk oppmøte på campus eller studiesenter. Eksamen med fysisk oppmøte avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik. Det kan i enkelte emner også være mulig å ta eksamen ved følgende studiesenter: Storslett, Vadsø og Finnsnes. I tillegg vil det for obligatoriske emner med skoleeksamen avholdes eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesenter vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc). For skoleeksamen i Oslo vil det påløpe en egenandel på 2.000,- per eksamen.

For informasjon om eksamen vises det til emnebeskrivelse for hvert enkelt emne.

Norsk

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskole eller universitet.