Orgelspill og orgelimprovisasjon

Duration: 4 Semestre

Orgelspill og orgelimprovisasjon

Duration: 4 Semestre

Campus
Tromsø
Application deadline
1. juni
Søking og opptak
How to apply?

Utdanningen er primært rettet mot kandidater som har orgel eller piano som hovedinstrument og som ønsker videreutdanning i kirkemusikk. Sammen med annen utdanning kan videreutdanningen i kirkemusikk gi godkjenning som kantor med tanke på tjeneste som kirkemusiker i Den norske kirke.

Questions about the study

Utdanningen har som mål å utdanne studentene innen utøvende kirkemusikk.

Utdanningen fokuserer på musikkutøving i en kirkelig kontekst. Studentene må velge enten orgelspill (15 studiepoeng) eller orgelimprovisasjon (15 studiepoeng), basert på tidligere utdanning og ferdigheter på orgel. Studenter som har orgel som hovedinstrument fra bachelorutdanning må velge orgelimprovisasjon for å få godkjenning som kantor.

Undervisningen i studieprogrammet samkjøres med videreutdanning i regi av VID vitenskapelige høgskole. Dette gir et bredt læringsmiljø relatert til kirkemusikalske aktiviteter. Godkjent opptaksprøve i orgelspill eller orgelimprovisasjon gir også grunnlag for opptak ved VID vitenskapelige høgskole. Studenter som tas opp til studiet har studierett til VIDs kirkemusikkemner, og blir formelt sett student begge steder samtidig, Søkere som tas opp til VIDs kirkemusikkemner må fremlegge politiattest pga. menighetspraksis.

Studietilbudet er samlingsbasert og går over to år. Hver samling er normalt av 3-5 dagers varighet og gjennomføres i Tromsø. Undervisningen krever aktiv deltakelse i læringsprosessene.

Deltakelse på samlingene er obligatorisk. I tillegg er det obligatoriske semesterprøver i orgelspill/improvisasjon og deltakelse i øvingsgudstjenester/lunsjkonserter, samt utarbeidelse av arbeidsmappe med repertoar.

Etter bestått studie skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

- om instrumentets virkemåte og oppbygging

- om innstudering av relevant orgelrepertoar

- om liturgisk spill som basis for å videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter

Ferdigheter:

- har gode tekniske og musikalske ferdigheter på instrumentet for å kunne formidle et bredt repertoar

- kan oppdatere og utvikle eget repertoar

- kan tolke og framføre et bredt speter av notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangre relevant for instrumentet

- kan benytte relevante spilleteknikker, registrerings- og oppføringspraksis, og utnytte instrumentets klanglige muligheter

Generell kompetanse:

- har utøvende ferdigheter for å arbeide som organist/kantor ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger i Den norske kirke

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, samt bestått opptaksprøve på orgel eller piano.

Det forutsettes at søkeren har gode ferdigheter på sitt hovedinstrument.

For å oppnå beskrevet læringsutbyttet må studentene forvente å arbeide omkring 450 timer med samlinger, arbeidskrav, utvikling av repertoar, få individuell veiledning og gjennomføre øving på instrumentet. Det stilles store krav til egeninnsats i form av øving på instrumentet.

Samlingene gjennomføres sammen med andre studenter på tilgrensende videreutdanninger i regi av Kirkelig utdanningssenter nord, VID Tromsø. På denne måten sikres tverrfaglig innsikt og erfaring, samt kontekstualisering av utøving på orgel ved kirkelige anledninger.

Utvikling av eget repertoar og utøvende ferdigheter skjer ved individuell veiledning og egen øving. Veiledningen er basert på faglig utviklingsarbeid og relevant kunstnerisk utviklingsarbeid knyttet til utøving på orgel.

Norsk