Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin

Duration: 10 Semestre

Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin

Duration: 10 Semestre

Campus
Tromsø
Application deadline
Opptak til utdanningen vil bli publisert i tannlegetidskriftet "Tidene", samt på våre nettsider.
Søking og opptak
How to apply?

Oral kirurgi og oral medisin utgjør en egen disiplin innen odontologisk utdanning, klinikk og forskning. Fagområdet har siden 1953 vært en odontologisk spesialitet i Norge.

Questions about the study

Sigbjørn Løes

Professor


Paula Hanna Therese Frid

Førsteamanuensis


Fagdisiplinen oral kirurgi og oral medisin omhandler diagnostikk og kirurgisk/medisinsk behandling av sykdommer i munnhulen, kjevene og tilgrensende deler av ansiktet. Sammenhengen mellom oral helse og generell helse har avgjørende betydning for diagnostikk og behandling innen området oral kirurgi og oral medisin. Innsetting av implantater for feste av tannerstatninger har vært en del av fagområdet siden 1970-tallet.

Spesialistutdanningen skal også føre frem til gode kunnskaper i planlegging av tannbehandling, helseøkonomi og epidemiologi.

Pedagogisk utdanning inngå i utdanningen, da det er forventet at en spesialist skal kunne drive helseopplysning og delta i undervisning, opplæring og veiledning av annet helsepersonell.

Evnen til kritisk gransking av metoder og teknikker innen spesialiteten skal utvikles i løpet av spesialistutdanningen. Dette innebærer at grunnleggende kunnskaper om vitenskapelige metoder skal innhentes, fremfor alt gjennom en kritisk gjennomgang av relevant litteratur. Vitenskapelig arbeid og skolering i form av en spesialistoppgave samt litteraturstudier/seminarer er derfor en obligatorisk del av spesialistutdanningen.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Kan oppføre seg som profesjonell utøver av spesialistområdet overfor pasienter og kollegaer.
 • Har inngående kunnskap om basal oral biologi, herunder saliva, tenner og tannbærende strukturer, tyggeapparatet og nærliggende strukturer, anatomi, fysiologi, patologi og kraniofacial utviklingsbiologi
 • Har omfattende kunnskap innen farmakologi, inkludert medikamentbivirkninger som kan ha konsekvenser for sykdommer i munnhulen og medikamenter som kan påvirke de medikamenter vi bruker i vår behandling
 • Har omfattende kunnskap om immunologiske prosesser, sykdommer som er immunologisk betinget og behandling med medikamenter som påvirker inflammasjonsprosessen
 • Har omfattende kunnskap i mikrobiologi og sykdommer som er mikrobiologisk betinget
 • Har omfattende kunnskap om sykdommer som er genetisk betinget.
 • Kan prinsippene for kjeveleddskirurgi
 • Har kunnskap innen statistikk og forskningsmetode for selv å kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og tolke egen spesialistoppgave, samt på et selvstendig grunnlag å analysere statistisk metode og tolkning i vitenskapelige artikler
 • Har omfattende kunnskap om aktuell nasjonal og internasjonal faglitteratur og kan vurdere denne kritisk.
 • Kan til enhver tid gi pasientene evidens basert diagnostikk, behandling og oppfølging.
 • Kan gi pasientene en etisk forsvarlig diagnostikk, behandling og oppfølging.

Ferdigheter:

 • Kan diagnostisere sykdommer i tenner, kjever og tilgrensende strukturer
 • Kan identifisere indikasjoner og kontraindikasjoner for kirurgisk behandling
 • Kan vurdere laboratorietester (mikrobiologi, hematologi, patologi)
 • Kan utføre alle typer kirurgiske inngrep i tenner-, kjever og tilgrensende strukturer
 • Kan kritisk vurdere faglitteratur
 • Kan ta imot henviste pasienter for rådgivning, avansert diagnostikk og nødvendig kirurgisk behandling
 • Kan utføre alle typer dentoalveolære inngrep
 • Kan behandle alle typer av kjeve-/ansiktsskader, tannskader og bløtvevsskader i munn og ansikt
 • Kan foreta den kirurgiske delen av oral implantatprotetikk.
 • Kan utføre bløtvevsplastikker og kjevekamsoppbygging
 • Kan i samarbeid med andre spesialister utrede og analysere bitt-/kjeveanomalier og utføre korrektive kirurgiske inngrep på kjever
 • Kan diagnostisere og utføre konservativ behandling av kjeveleddslidelser.
 • Kan foreta punksjonsprosedyrer som injeksjoner i kjeveleddet.
 • Kan utrede, diagnostisere og behandle orofaciale smerter i samarbeid med andre odontologiske og medisinske disipliner, og kan delta i tverrfaglige smerteteam
 • Kan diagnostisere og behandle orale munnhulesykdommer i samarbeid med medisinske spesialiteter innen dermatologi, ØNH, allergologi, immunologi, infeksjonsmedisin, revmatologi, indremedisin og pediatri
 • Kan diagnostisere, inkludert ta biopsi, og kirurgisk behandle benigne tumorer, herunder alle odontogene tumorer.
 • Kan inngå i tverrfaglige team for behandling av maligne svulster i munn-, hode- og halsregionen med oppgaver knyttet til reseksjon, rekonstruksjon og rehabilitering.
 • Kan behandle pasienter med komplisert allmennmedisinsk bakgrunn og er i stand til å diagnostisere orale manifestasjoner av ulike generelle sykdommer
 • Kan forskrive og trygt administrere alle medikamenter som er aktuelle innen odontologi.
 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere egne forskningsprosjekter, og framstille dette skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse:

 • Kan samarbeid med andre spesialiteter (teamarbeid)
 • Kan presentere fagfeltet for andre personellgrupper og publikum
 • Kan gi råd/veiledning til kolleger innen fagområdet oral kirurgi og oral medisin
 • Kan gi etterutdanningskurs for alt tannhelsepersonell
 • Kan gi klinisk veiledning til studenter og spesialistkandidater i oral kirurgi og oral medisin

Spesialister i oral kirurgi og oral medisin vil kunne arbeide i privat praksis, på kompetansesentre, på sykehus og i akademia

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) ODO-6401 Oral kirurgi og oral medisin l - 30 stp.

Opptakskravene er norsk autorisasjon som tannlege og minst 2 års erfaring fra allmennpraksis.

Målgruppen er tannleger med interesse for undersøkelse og behandling av pasienter med oralkirurgiske og oralmedisinske problemstillinger.

Arbeidsomfang

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium. Spesialutdanningen i oral kirurgi og oral medisin er et 5-årig fulltids studium som er basert på 40 timer i uken og 40 uker i året- som totalt gir 8000 timer over 5 år (60 studiepoeng pr år, 300 studiepoeng totalt).

Læringsaktiviteter

Den teoretiske utdanningen består av kurs, forelesninger og seminarer. Presentasjon av egen behandlingsplanlegging foregår også i seminarform. Alle kurs og seminarer inngår i en timeplan og er obligatoriske. I tillegg forutsetter den teoretiske utdanningen selvstudium av relevant litteratur for fagområdet. Teoretiske kurs på spesialistutdanningsnivå og generelle grunnleggende kurs felles for de andre spesialistutdanningene på IKO/TkNN tilsvarer 30 studiepoeng (800 timer). I den teoretiske opplæringen inngår bl.a. følgende kurs:

Statistikk (HEL-8024) 3 ECTS

Forskningsmetode, etikk (HEL 8040) 7 ECTS

Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon (HEL-8004) 3 ECTS

Systematic reviews (HEL-8031) 2 ECTS

Klinisk veiledningspedagogikk (HEL- 6331/6332) 10 ECTS

Mikrobiologi (IKO) 2 ECTS

Rekkefølgen på kurs kan variere

Den kliniske delen av opplæringen foregår delvis ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) og delvis ved Universitetssykehuset i Nord-Norge eller ved Nordlandsykehuset i Bodø. Her vil kandidaten både behandle egnepasienter under veiledning og assistere andre spesialister (tannlege- og medisinske spesialister) under behandling. I utdanningen inngår blant annet klinisk arbeid innen tilgrensende medisinske fagområder som generell medisin, øre-nese-hals, plastikk-kirurgi, generell anestesi og generell kirurgi/ortopedisk kirurgi. Av spesielle prosedyrer kreves som et minimum 100 varierte kasus innen følgene områder: Implantatbehandling, ortognatisk kirurgi, kjevefrakturer, kjeveleddsbehandling, oral medisin, dentoalveolær kirurgi.

Kandidatene må utarbeide en omfattende skriftlig rapport på 30 ferdigbehandlede pasientkasus der de presentere sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin skal gi trening i helsekommunikasjon som gir kompetanse på å informere, veilede og undervise helsearbeidere både innen og utenfor tannhelsetjenesten. For å trene opp pedagogiske ferdigheter skal spesialistkandidaten minst en gang pr. semester.

planlegge og gjennomføre seminarer og forelesninger for tannlege- og tannpleierstudenter.

Kunnskapskontroll av delelementene fra 1.-10. semester skjer gjennom skriftlig og muntlig tester ved slutten av hvert semester. Enkelte kurs har eksamen eller innlevering, og disse må være bestått for å få dette godkjent. Ikke bestått eksamen eller innlevering må tas på nytt.

Praktisk-kliniske ferdigheter rapporteres gjennom regelmessig oppfølging. Veilederne er ansvarlige for at en adekvat holdning/tilnærming til yrkesutøvelse oppnås. Det skjer i den kliniske hverdagen og suppleres gjennom utviklingssamtaler hvert semester. Det kreves dokumentasjon for at kandidaten har deltatt i alle deler av spesialistutdanningen slik den er beskrevet i semesterplanene.

All pasientbehandling skal dokumenteres basert på fullstendig journalføring. Det må komme tydelig fram i hvilken grad kandidaten selv har utført inngrepet eller vært assistent. Ved avsluttende mappe-eksamen skal kandidaten legge fram 30 godt dokumenterte kasus fra egen pasientbehandling samlet i en mappe. Denne mappen skal dokumentere at kandidaten har utført behandling av kompliserte kasus med stor variasjonsbredde.

Det er en avsluttende muntlig eksamen med ekstern sensor. I tillegg har man en forelesning der man presenter sitt vitenskapelige arbeid.

Den kliniske undervisningen innebærer pasientbehandling med veiledning. Det kreves dokumentasjon for at kandidaten har deltatt i alle deler av spesialistutdanningen. All pasientbehandling skal dokumenteres. Ved avsluttende eksamen skal kandidaten legge fram et bestemt antall godt dokumenterte kasus fra egen pasientbehandling samlet i en mappe. Denne mappen skal dokumentere at kandidaten har utført behandling av kompliserte kasus med stor variasjonsbredde.

Den kliniske spesialutdanningen i oral kirurgi og oral medisin er en del av spesialutdanningen ved Institutt for klinisk odontologi UiT, TkNN og UNN. Deler av spesialisttjenesten kan bli lagt til Nordlandsykehuset i Bodø. IKO fører på vegne av fakultetet tilsyn med gjennomføringen av programmet og har ansvaret for at det faglige innholdet i programmet holder et adekvat nivå.

I løpet av sykehustjenesten skal kandidaten ha til sammen minst 10 måneders sideutdanning innen områder av betydning for spesialiteten:

 • 2 mnd Generell medisin
 • 2 mnd ØNH
 • 2 mnd Plastikkirurgi
 • 2 mnd Generell anestesi (evt lystgasskurs og 1 mnd anestesi)
 • 2 mnd Generell kirurgi/ortopedisk kirurgi (evt krigskirurgi og 1 mnd kirurgi)

Undervisningsspråket er som hovedregel norsk eller skandinavisk, men enkelte emner kan også undervises på engelsk. Faglitteraturen vil være på engelsk, norsk eller skandinavisk. Eksamensspråket er norsk.

Man vil benytte seg av de internasjonaliseringsavtaler som UiT til enhver tid har, og søke å utvikle nye samarbeidsavtaler der dette kan være ønskelig. Pr i dag har de andre lærestedene for oral kirurgi og oral medisin samarbeid med: Malmø/Lund, Karolinska i Stockholm, Århus, Boston, Sør-Afrika for å nevne noen. Det vil være naturlig å samordne denne utvekslingen.