Depresjon og kognitiv sårbarhet

Om prosjektet

For å møte samfunnsutfordringene ved depresjon må vi vite mer om de etiologiske faktorene og langtidseffektene av depresjon. Noen få studier har indikert at depresjon kan ha langsiktige effekter på kognitive evner og nevropsykologisk funksjon, som hukommelse og prosesseringshastighet. Hvis dette er tilfelle, kan depresjon også påvirke livskvaliteten og arbeidsevnen til tidligere deprimerte personer i remisjon.

Vi gjennomfører en 23-årig oppfølgingsstudie av en kohort av deprimerte, tidligere deprimerte og aldri deprimerte individer, for å undersøke nevropsykologiske sårbarhetsfaktorer og konsekvenser knyttet til utvikling og tilbakefall av depresjon. Nevropsykologiske tester som WAIS-III (dvs. IQ-test), CVLT-II (dvs. verbal hukommelse), D-Kefs (dvs. prosesseringshastighet) og flere brukes for å få et bredere bilde av kognitiv og emosjonell funksjon hos deltakerne.  Studien har sitt opphav ved Institutt for psykologi, UiT - Norges arktiske universitet, i 1997 (T1) og den første oppfølgingsstudien (T2) ble gjennomført i 2006-2007. Mange deltakere er nå pensjonister. Resultatene av studien har indikert flere kognitive sårbarhetsfaktorer som kan fungere som markører for fremtidig eller tilbakevendende depresjon. Det er publisert 19 fagfellevurderte artikler fra de to første studiene, som gir mye innsikt i prosesser og faktorer som påvirker og påvirkes av depresjon. 

Ved å gjennomføre en andre oppfølgingsstudie (T3), 23 år etter den første datainnsamlingen, kan vi undersøke hvordan nevropsykologiske faktorer relaterer seg til risikoen for tilbakefall og første debut samt variasjon i depressive tilstander over tre måletidspunkt, samt faktorer som påvirker kognitiv svikt og demens ved aldring. Studien gir en unik mulighet til å undersøke langsiktige sammenhenger, da disse faktorene ikke tidligere er studert i et like stort utvalg, fulgt over et sammenlignbart tidsrom, med tre bølger av datainnsamling. 

I 2021 har vi startet opp en andre oppfølgingsstudie (T3) med primært fokus på nevropsykologisk funksjon, barndomstraumer og metakognisjon. Vi håper også denne gangen å få en høy deltakelse av personer som deltok ved T1 og T2. Det er knyttet en PhD-kandidat til prosjektet.

Prosjektet har flere lokale og nasjonale samarbeidspartnere.