Governance of Land and Natural Resources in Sápmi – a legal approach

GoSápmi

Prosjektets overordnede mål er å analysere og utrede modeller for forvaltning av land og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene i Norge.

Urfolks deltakelse i forvaltning av naturressurser i deres tradisjonsområder står sentralt for ivaretakelse og utvikling av deres kultur og samfunnsliv. Det internasjonale samfunnet har derfor framforhandlet avtaler som ivaretar urfolks deltakelse i forvaltning av naturressurser mm. Dette er avtaler Norge har sluttet seg til, og Norge har etter det gjennom flere tiår arbeidet for å implementere ordninger som skal ivareta disse forpliktelsene. Det kan her vises til arbeid med reindriftsloven, Finnmarksloven, havresursloven m.fl. Prosjektet vil undersøke hvordan dette rettslige rammeverket fungerer, hvor det både vil bli satt søkelys lovverk, rettsanvendelse og rettsoppfatninger.

Latest news

[Loading...]