Governance of Land and Natural Resources in Sápmi – a legal approach

GoSápmi

Om prosjektet

Prosjektets overordnede mål er å analysere og utrede modeller for forvaltning av land og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene i Norge.

 

 

Foto: Øyvind Ravna

Urfolks deltakelse i forvaltning av naturressurser i deres tradisjonsområder står sentralt for ivaretakelse og utvikling av deres kultur og samfunnsliv. Det internasjonale samfunnet har derfor framforhandlet avtaler som ivaretar urfolks deltakelse i forvaltning av naturressurser mm. Dette er avtaler Norge har sluttet seg til, og Norge har etter det gjennom flere tiår arbeidet for å implementere ordninger som skal ivareta disse forpliktelsene. Det kan her vises til arbeid med reindriftsloven, Finnmarksloven, havresursloven m.fl. Prosjektet vil undersøke hvordan dette rettslige rammeverket fungerer, hvor det både vil bli satt søkelys lovverk, rettsanvendelse og rettsoppfatninger.

Lokal- og rettighetshaverinvolvert ressursforvaltning er et prinsipp som ligger til grunn for forvaltning av fornybare naturressurser i offentlig eid utmark i Norge, f.eks. gjennom fjellova. Denne forvaltningen vil også bli undersøkt og vurdert som grunnlag for analysen som vil bli gjennomført. Prosjektet inkluderer også en studie av forvaltningen av samisk reindrift, med sikte på å styrke en brukerstyrt egenforvaltning og en kulturell bærekraftig ressursutnyttelse.

Studien og anbefalingene vil bli utviklet gjennom tre arbeidspakker (WP) hvor WP1 vil analysere folkeretten og gi en systematisk oversikt over internasjonale standarder for urfolks og staters rettigheter og plikter knyttet til forvaltning styring av land og naturressurser. WP2 vil utføre en komparativ analyse av hvordan Sverige, Finland og Canada adresserer innholdet i de samme styringsspørsmålene, mens WP 3 vil analysere og utrede modeller og å drøfte et regelverk for forvaltning av naturressurser i det tradisjonelle samiske områder i Norge.

Ut fra en samlet analyse vil prosjektet søke mot å frembringe kunnskap og anbefalinger, både av akademisk og praktisk art, så vel som konkrete anbefalinger for styrings- og forvaltningsordninger av nytte for beslutningstakere, brukere og rettighetshavere.

Anbefalingene innsiktes mot å ivareta Norges folkerettslige ansvar såvel som forpliktelsen overfor de som har opparbeidet rettigheter, samt å bidra til harmonisk sambruk og sameksistens av ressursene mellom de forskjellige brukergruppene av naturen i de tradisjonelle samiske bruksområdene.