Prosjektbeskrivelse

En viktig forutsetning for å gjenoppbygge en bærekraftig turistnæring i nord i etterkant av at en global pandemi utløst av covid-19, er kunnskap om måter denne pandemien endrer fremtidige reisemønster, hvem gjestene vil være og hvilke preferanser de kommer til å ha.

Prosjektet består av to pilarer. I den første pilaren vil det settes søkelys på hva turistene gjør etter koronaen og hvordan de tenker rundt egen feriemobilitet. Vi vil særlig være opptatt av på hvilke måter koronapandemien har bidratt til endringer i holdninger og atferd. Er det slik at pandemien har gjort nordmenn mer bevisste på og opptatte av miljømessige konsekvenser av utstrakt feriemobilitet og vil nasjonale, regionale og lokale reisemål få endret betydning? Den første datainnsamligen ble gjennomført september 2021. Vi vil samle data hvert år i prosjektperioden for å kunne belyse endringer som skjer over tid. Professor Bente Heimtun vil ha det overordnede ansvaret for denne pilaren. 

 I den andre pilaren fokuserer vi på destinasjonsutvikling. Vårt empiriske nedslagsfelt er Helgelandskysten og Sápmi med et komparativt sideblikk på utviklingen i Finnmark. Vi er opptatt av at destinasjons- og stedsutvikling må ses i sammenheng for å realisere FN’s bærekrafts mål. Utvikling av destinasjoner løper sammen med utvikling av steder. Vil tenkning om hva en destinasjon er og hva den betyr for hvem - endres i etterkant av covid-pandemien? Vil lokale verdier, felleskap og tjenester som gagner både verter og gjester sentreres på nye måter som gjør bærekraft tydeligere eller mer utfordrende? Hvilke «nye Nord» er det som vokser frem i ruinene av pandemien?  Vi ønsker videre å kartlegge hva som er viktige tendenser i pågående destinasjonsutvikling, og hvordan destinasjoner iverksetter FNs bærekrafts mål.

Samproduksjon av kunnskap er et prinsipp som er viktig i prosjektet; og vi vil gjennom prosjektperioden søke mot å identifisere relevante samarbeidspartnere, og ikke minst hva samarbeid mellom forskere og destinasjoner kan bygges rundt.

Professor Britt Kramvig i samarbeid med postdoc Tarja Salmela vil ha det overordnede ansvaret for denne pilaren.