Photo: Mostphotos.com

Projsketbeskrivelse på norsk

En viktig forutsetning for å gjenoppbygge en bærekraftig turistnæring i nord i etterkant av at en global pandemi utløst av covid-19, er kunnskap om måter denne pandemien endrer fremtidige reisemønster, hvem gjestene vil være og hvilke preferanser de kommer til å ha.

Prosjektet består av to pilarer. I den første pilaren vil det settes søkelys på hva turistene gjør etter koronaen og hvordan de tenker rundt egen feriemobilitet. Vi vil særlig være opptatt av på hvilke måter koronapandemien har bidratt til endringer i holdninger og atferd. Er det slik at pandemien har gjort nordmenn mer bevisste på og opptatte av miljømessige konsekvenser av utstrakt feriemobilitet og vil nasjonale, regionale og lokale reisemål få endret betydning? Den første datainnsamligen ble gjennomført september 2021. Vi vil samle data hvert år i prosjektperioden for å kunne belyse endringer som skjer over tid. Professor Bente Heimtun vil ha det overordnede ansvaret for denne pilaren. 

I den andre pilaren vil vi være opptatt av destinasjonsutvikling. Her vil forskningen sette spesielt søkelys på Helgelandskysten, Sápmi og Finnmark,  Gjennom forskningen ønsker vi å styrke vårt samarbeid med destinasjoner og aktører som er viktige i produksjon av opplevelser for de som besøker landsdelen. Vi ønsker videre å kartlegge hva som er viktig, og hvordan destinasjoner iverksetter FNs bærekraftsmål. I prosjektets første fase skal vi kartlegge hvilke nye grep og endringer som har skjedd på destinasjonsnivå; altså se på hvordan steder har møtt koronautfordringene. Senere i prosjektet vil vi følge gjenoppbyggingen av reiselivet, i tett dialog med relevante destinasjonsselskaper/næringsorganisasjoner og kompetansemiljøer. Vi vil bygge på dialogbasert forskning og samproduksjon av kunnskap. Professor Britt Kramvig vil ha det overordnede ansvaret for denne pilaren.