Norske ideologiske og moralske (turisme)landskap

by Bente Heimtun og Arvid Viken

I tidligere blogger viste vi hvordan norske turister tok ansvar for smittespredning under koronapandemien og pekte på grunner til at de fleste ikke tok globale miljøproblemer på alvor. Basert på et utvalg av tidligere forskning ønsker vi i denne bloggen å gå litt dypere inn i denne materien.

Velstående og sosiodemokratiske Norge har i løpet av de siste 40 årene blitt stadig mer preget av nyliberal filosofi, både når det gjelder myndighetene, offentligheten og folk flest (Finstad, 2021). Dette har medført at borgerne defineres utfra en markedslogikk (Bianchi & Stephenson, 2014) og at myndighetene ikke bare utøver folkets vilje, men like mye tilrettelegger for et kapital- og vekstfundert næringsliv. Politiske beslutninger er derfor ofte formulert i et nyliberalt språk, styrt av ideer om å produsere og tjene penger, markedsprat og forretningsnormer (Brown, 2006).

Individualisme, egeninteresse, menneskelig frihet og personlig rikdom er sentrale nyliberale prinsipper (Evans & Sewell, 2013). Dette gjenspeiler seg også i folks tanker om ferie (Canavan, 2017; Juvan & Dolnicar, 2014, 2021). For mange mennesker trumfer derfor ferier med fly bekymringer for klimaendringer (Hares et al., 2010). Slik er det også for nordmenn (Cohen et al., 2013). Norge med sine 5,4 millioner innbyggere var før koronaen på topp fem når det gjaldt antall flyreiser i verden (Aasen et al., 2022). Studier har også vist at ni av ti nordmenn ikke vil slutte å fly for å beskytte miljøet (Reiseliv 1, 2023). Det er altså få indikasjoner på endringer i sosiale normer: «å reise med fly er ikke (i hvert fall for tiden) sosialt ‘moralisert’ med hensyn til klimaendringer» sier Aasen og kolleger (2022, s. 12).

Videre har dette med flyskam ikke slått an i den norske offentlige debatten. Dette begrepet tolkes som en elitistisk, moraliserende retorikk, som et angrep på bygdefolk med få andre effektive transportmuligheter (Andersen, 2022). Samtidig er nordmenn som flyr til utlandet villige til å betale høyere karbonavgifter (Denstadli & Veisten, 2020), noe som tyder på at de også anerkjenner miljøproblemene. Dette er et åpenbart dilemma.

Norgaard (2011) hevder at mange nordmenn «lever i fornektelse» når det kommer til klimaendringer. Denne fornektelsen eller moralske ordenen finnes på alle nivåer i samfunnet. Denne studien konkluderer også med at nordmenn har et tosidig bilde av oss sjøl: vi er ydmyke, naturelskende, likeverdige, kristne og humanitære; og vi er forsvarere av den velstående oljebaserte nasjonalstaten. «Høye nivåer av rikdom, utdanning, idealisme og miljøverdier, sammen med en petroleumsbasert økonomi, gjør avstanden mellom kunnskap og handling spesielt synlig i Norge» (Norgaard, 2011, s. 10). Tosidigheten håndteres gjennom å ta avstand fra klimaendringene: la være å tenke på disse og gjennom å trekke fram alle de positive sidene ved å leve i Norge. Paradoksalt nok argumenterer myndighetene for oljeutvinning som en forutsetning for det grønne skiftet (Ytterstad & Bødker, 2022).

Norgaards (2011) studie er fra tidlig på 2000-tallet. Siden den gang har globale klimaproblemer akselerert og blitt mye mer sentrale. Det kunne dermed forventes at vi var ferdig med fornektelsen. Men det virker ikke slik. Delebekk and Frem (2023) viser at én av fire nordmenn (fortsatt) er klimaskeptiske og mener at global oppvarming først og fremst er naturlig. Og ifølge PERITIA (2022) tror bare 36 prosent at klimaendringer vil påvirke dem personlig nå eller i nær fremtid. Men det er forskjeller på folk. Mens for eksempel personer som tjener over 800 000 kroner i året er mindre bekymret og i mindre grad støtter klimapolitikken og er mer teknologioptimistiske (Aasen m.fl., 2019), identifiserer denne studien noen grupper mennesker som tar klimautfordringene inn over seg og som er mer opptatte av klimapolitikk. Dette er de unge, kvinner og folk med universitetsutdanning.

Vi har også adressert disse spørsmålene i vår studie av postkoronaturisten, hvor vi seinest intervjuet folk i august i år. Dataene viser det samme, en generell avvisning av problematikken, men også at noen bryr seg. Hvorfor så mange unnlater å ta det inn over seg, er tema for vår neste analyse.

------

Kilder

Andersen, I. V. (2022). (Don't) be ashamed during take-off and landing: Negotiations of flight shame in the Norwegian public debate. Journal of Sustainable Tourism, ahead-of-print(ahead-of-print), 1-21. https://doi.org/10.1080/09669582.2022.2127745

Bianchi, R. V., & Stephenson, M. L. (2014). Tourism and citizenship: Rights, freedoms and responsibilities in the global order (Vol. 11). Routledge.

Brown, W. (2006). American nightmare: Neoliberalism, neoconservatism, and de-democratization. Political theory, 34(6), 690-714. https://doi.org/10.1177/0090591706293016

Canavan, B. (2017). Narcissism normalisation: Tourism influences and sustainability implications. Journal of Sustainable Tourism, 25(9), 1322-1337. https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1263309

Cohen, S. A., Higham, J. E. S., & Reis, A. C. (2013). Sociological barriers to developing sustainable discretionary air travel behaviour. Journal of Sustainable Tourism, 21(7), 982-998. https://doi.org/10.1080/09669582.2013.809092

Delebekk, N. F., & Frem, S. S. (2023). Hver fjerde nordmann er klimaskeptiker. Retrieved 9 May, from https://www.faktisk.no/artikler/jx882/hver-fjerde-nordmann-er-klimaskeptiker

Denstadli, J. M., & Veisten, K. (2020). The flight is valuable regardless of the carbon tax scheme: A case study of Norwegian leisure air travelers. Tourism Management, 81, 104150. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104150

Evans, P. B., & Sewell, W. H. (2013). Neoliberalism: Policy regimes, international regimes, and social effects. In M. Lamont & P. A. Hall (Eds.), Social resilience in the neoliberal era (pp. 35-68). Cambridge University Press. https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9781139542425.005

Finstad, V. S. (2021, 31 August 2021). Fra kamerat til konkurrent. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/historie/i/Po5Ow0/fra-kamerat-til-konkurrent

Hares, A., Dickinson, J., & Wilkes, K. (2010). Climate change and the air travel decisions of UK tourists. Journal of transport geography, 18(3), 466-473. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2009.06.018

Juvan, E., & Dolnicar, S. (2014). The attitude–behaviour gap in sustainable tourism. Annals of Tourism Research, 48, 76-95. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.05.012

Juvan, E., & Dolnicar, S. (2021). The excuses tourists use to justify environmentally unfriendly behaviours. Tourism Management, 83, 104253. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104253

Norgaard, K. M. (2011). Living in denial: Climate change, emotions, and everyday life. MIT Press.

PERITIA. (2022). Public perceptions on climate change. Retrieved 16 May, from https://www.kcl.ac.uk/policy-institute/assets/peritia-climate-change%E2%80%8B.pdf

Reiseliv 1. (2023). 9 av 10 nordmenn vil ikke slutte å fly for å skåne miljøet. Retrieved 5 May, from https://reiseliv1.no/reiseliv/2023/9-av-10-nordmenn-vil-ikke-slutte-fly-skane-miljoet

Ytterstad, A., & Bødker, H. (2022). Climate change journalism in Norway—Working with frequency around the “green shift”. Journalism Studies, 23(11), 1291-1307. https://doi.org/10.1080/1461670X.2022.2084143

Aasen, M., Thøgersen, J., Vatn, A., Dunlap, R. E., Fisher, D. R., Hellevik, O., & Stern, P. C. (2022). The limited influence of climate norms on leisure air travel. Journal of Sustainable Tourism, 1-20. https://doi.org/10.1080/09669582.2022.2097687