Såkornsmidler til kursvirksomhet gjennom EUGLOH /Seed money for courses arranged via EUGLOH

NORSK:

Ønsker du å bygge opp et kurssamarbeid med et annet europeisk universitetet?

Da kan det være aktuelt for deg å se nærmere på EUGLOHs Såkornsprogram. Det er rettet mot å  bygge opp nye læringsarenaer når det gjelder globale helseutfordringer og å styrke kompetanse på dette feltet hos partneruniversiteter.

Programmet gjør det mulig for universitetslærere å knytte internasjonale kontakter, ved å jobbe sammen med kolleger på partneruniversiteter.

Kursene det søkes støtte til skal utgjøre et tilbud til EUGLOH-studenter.

Midler som bevilges er ment å dekke lønninger, og utgifter knyttet til reiser og møter, men også andre kostnader. Partneruniversiteter som samarbeider om å arrangere kurs skal begge dele midler som blir bevilget.

Hvordan søke

Søknadsfristen for å søke om såkornsmidler er 1. februar 2024.

Du kan lære mer om Såkornsprogrammet ved å delta på et webinar 9. november. Du kan melde deg på webinaret her.

Lenker til maler for søknader finner du nederst på denne nettsiden.

NB: Det er viktig å merke seg at søknader må signeres ledere for de institusjoner (eller dekan, viserektor eller andre) som er involvert, med signaturer av lærere som skal delta i planlagte kurs.

 

Utvelgelsesprosess og rapportering

Et utvalg vil forberede et forslag til en arbeidspakkegruppe når det gjelder hvilke søknader som skal motta støtte. Arbeidspakkegruppen vil da ta den endelige avgjørelsen, som vil bli kunngjort i mars.

Fire måneder etter godkjenningen av et prosjekt skal prosjektledere utforme en framdriftsrapport.

Etter prosjektet er fullført skal det skrives en rapport om framskritt og utfordringer som partneruniversitetene fikk under gjennomføring av prosjektet. Det skal gjøres en oppsummering av hva de neste stegene blir for prosjektet, som leveres sammen med dokumentene om hvordan kurset eller programmet er blitt gjennomført.

En regnskapsrapport for prosjektet skal utformes i tråd med instruksjoner fra EUGLOHS institusjonelle leder ved det enkelte partneruniversitet. Innsendingsfristen er 15 måneder etter godkjenning av en prosjektsøknad.

 

EUGLOH-alliansen er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter og universitetsansatte fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling knyttet til fagretninger som omhandler global helse.

Mer informasjon om EUGLOH får du her.

 

ENGLISH:

Would you like to cooperate with another European university regarding courses or seminars? 

Then it might be of interest to you to look closer at the EUGLOH Seed Money Programme. It aims to enable teachers to create new joint learning pathways. By using the strengths of the respective universities, the EUGLOH partners can help tackle the global health challenges that society faces, in a very broad sense.

The programme also offers teachers the opportunity for international contacts, by working with other teachers at the EUGLOH partner universities.

 

The courses that are to be developed are intended to be part of the course offer for EUGLOH students.

The seed money for approved projects can be used for covering salaries, costs for travel and meetings as well as other costs. The partners will share the funding as outlined in their application.

How to apply

Deadline for applications is 1 February 2024. The subsequent call will have the deadline of 1 February 2025.

Learn more about the Seed Money Programme and ask your questions during a webinar on 9 November. Read more and register for the webinar here.

Templates as well as the links to apply can be found at the bottom of this webpage.

NB: Please note that applications must be signed by heads of departments (or dean, vice rector or other authorized level) at the institutions involved. Signatures from the participating teachers must also be included.

Selection process and reports

A review board will prepare a suggestion to the Work Package task group “Joint Learning Pathways” on which applications to support. The task group will then make the final decision. The results will be communicated in March.

Four months after the approval of a project, the project managers are requested to send a brief progress report (one page). After the completion of the project, a written report on the progress and challenges faced during the co-creation process, as well as a summary of the next actions should be submitted together with the documents on how the COIL, course or programme will be carried out.

A financial report has to be made in accordance with instructions from the EUGLOH Institutional Manager at the respective partner university. Deadline for the reports are 15 months after the approval of the proposal.

The EUGLOH alliance is based on the cooperation between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students and university employees all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange which has a multidisciplinary scope, regarding global health.

To learn more about EUGLOH, click here.

Frist: 01.02.2024
Lenke: Klikk her
Ansvarlig: Bredesen, Kim
Telefon: +4798460856
Attachments / Pictures: