autumn 2024
LER-1070 Læreren som kunnskapsarbeider - 5 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1050F FoU-tema fellesemne - Læreren som kunnskapsarbeider 5 stp
LER-1050 FoU-tema fellesemne - Lærerrollen 5 stp
LER-1060 FoU-tema fellesemne - Læreren som kunnskapsarbeider 5 stp

Course content

Emnet skal gi studentene kompetanse om lærerrollen i praksis. Studentene skal både beskrive og vurdere læringsledelse og skolefaglig ekspertise. I tillegg skal emnet gi øvelse i å lese og skrive akademiske tekster om læreryrket. De skal kunne gjengi hovedinnholdet i tekstene, og gi en vurdering av argumentasjonen. Arbeidet i praksisgruppen blir en læringsarena for å øve seg i faglig argumentasjon og deltakelse i et fagfellesskap.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • fokusert observasjon og om kvalitativt forskningsintervju på et begynnernivå
 • relevante forsknings- og profesjonsetiske retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • observere, dokumentere og formulere seg om læreres kompetanse med tydelig skille mellom beskrivelse og vurdering
 • utforme åpne spørsmål som kan bidra til dialog
 • argumentere, muntlig og skriftlig, med utgangspunkt i akademiske tekster

Kompetanse

 • være deltaker i en kunnskapsbasert samtale om lærerprofesjonalitet
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere et lite FoU-prosjekt som ledd i undersøkende læring

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

De viktigste arbeidsformene i emnet er arbeid i gruppe med fagtekster, deltakelse i seminarundervisning, observasjon av praksislærer innenfor egne studiefag og profesjonsintervju, samt skriveseminar med vekt på akademisk skriving på et grunnleggende nivå. Emnet forutsetter også selvstudium av fagtekster om læreryrket med vekt på læringsledelse og skolefaglig ekspertise, samt metodelitteratur.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Tilstedeværelse Approved – not approved
Samtaleguide Approved – not approved
Fagtekst Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • en samtaleguide på basis av observasjon av praksislærer og tekster om læreryrket
 • en fagtekst skrevet i gruppe på ca. 5 sider/ 2000 ord formulert som et portrett av lærerrollen i praksis. Portrettet skal være utarbeidet på grunnlag av observasjoner i praksisskolen, intervju og studium av faglitteratur

More info about the oral exam

Praksisgruppa presenterer et portrett av lærerrollen. Gruppa kan selv velge framstillingsform, men presentasjonen skal være dialogisk og synliggjøre ulike typer kunnskapskilder.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen kan tilbys ved et annet campus.
 • Earlier years and semesters for this topic