autumn 2024
LER-1323 Naturfag: fellesemne - 15 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1303 Naturfag: fellesemne 15 stp
LER-1304 Naturfag: fellesemne 15 stp
LER-1310 Naturfag: fellesemne 15 stp

Course content

Emnet består av disiplinene naturfagdidaktikk, biologi og geologi. Emnet vekter opplæring i naturfag hvor det å øve opp ferdigheter i observasjon av naturfenomener og dokumentering av biologisk mangfold, står sentralt. Å utøve praktiske aktiviteter i felt og på laboratorium tillegges stor vekt. Et nordområdeperspektiv er integrert i de tema der det er naturlig, og samisk tradisjon er belyst innen utvalgte områder. Naturfagdidaktiske problemstillinger tas opp sammen med det faglige innholdet i emnet.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om uteskoledidaktikk og utdanning for bærekraftig utvikling.
 • kjennskap til læreplanene og elevenes læring i naturfag med fokus på begrepsdannelse, muntlige og digitale ferdigheter og elevaktive arbeidsformer.
 • grunnleggende kunnskap om noen vanlige mineraler og bergarter, samt ytre og indre geologiske prosesser på jorda.
 • kunnskap om et utvalg av naturtyper, planter og dyr og deres livssykluser.
 • kjennskap til tradisjonell bruk av naturressurser, med vekt på nordområdet og samisk kultur.
 • grunnleggende kunnskap om celler, organer og menneskekroppens oppbygning.
 • kunnskap om fysiske og psykiske forandringer i puberteten, seksualitet og grensesetting.
 • kunnskap om naturvitenskapelige metoder og utforskende undervisning.
 • kunnskap om kroppens indre og ytre forsvar mot sykdommer, vaksiner og forebygging av sykdom.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utøve praktiske aktiviteter i felt og på laboratorium, herunder planlegge og organisere læringsaktiviteter.
 • gjennomføre målinger, gjøre enkle beregninger og presentere resultater.
 • integrere de grunnleggende ferdighetene i naturfagundervisningen, spesielt muntlige og digitale.

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne planlegge, gjennomføre og reflektere over naturfagundervisning etter gjeldende læreplan.
 • ha innsikt i fagdidaktisk tenkning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning og argumentasjon.
 • ha et grunnlag for å reflektere over utdanning for bærekraftig utvikling.

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Teaching methods

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, studentfremlegg, seminarer, felt- og laboratoriearbeid. Studentene vil arbeide med teori, eksperimenter på laboratoriet og observasjoner i felt.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 45 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Feltkurs Approved – not approved
Undervisningsopplegg Approved – not approved
Didaktisk refleksjon Approved – not approved
Arbeid Approved – not approved
Tilstedeværelse Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Feltkurs med rapport
 • Utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg
 • En tekst med didaktisk refleksjon over undervisning
 • To godkjente arbeid i forbindelse med forsøk og praktisk aktivitet
 • 70 % deltakelse på undervisning

More info about the oral exam

Individuell eksamen på 45 minutter der kandidaten prøves i hele pensum.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen til studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjoneksamen kan bli arrangert ved annet campus.
 • Earlier years and semesters for this topic