autumn 2024
LER-1621 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Omfang

Praksis gjennomføres i grupper på inntil fire studenter.

En uke praksis i høstsemesteret og tre uker praksis i vårsemesteret.


Course content

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 1-7. I dette emnet er det fokus på:

 • utvikling av egen læreridentitet, etisk bevissthet og relasjonskompetanse
 • klasseledelse og lærerrollen
 • planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • lærerens oppgaver og roller i skolen
 • kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid
 • gjeldende lov- og planverk for grunnskolen

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
 • lede læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å planlegge og gjennomføre undervisning for alle elever

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Praksisperiodens hovedfokus er lærerrollen og elevers læring. Studentene skal tilegne seg kunnskap om lærerrollen gjennom observasjon og utvikle kompetanse i å planlegge, gjennomføre, og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må også regne med at de skal gjennomføre undervisning i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Grade scale:
Praksisvurdering Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Tilstedeværelse praksisopplæring Approved – not approved
Observasjonsoppgaver Approved – not approved
Tilstedeværelse praksis Approved – not approved
Undervisningsøkt Approved – not approved
Praksismappe Approved – not approved
Forventingsnotat Approved – not approved
Gruppeavtale Approved – not approved
Egenvurdering Approved – not approved
Evaluering Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse i all praksisopplæring, inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • Delta på observasjonsoppgaver i ITP-uke
 • 90 % oppmøte i praksis
 • Opprette digital praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonsfaglig utvikling
 • Forventningsnotat ca.400 ord
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering av praksis

Re-sit examination

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.
 • Earlier years and semesters for this topic