autumn 2019
BED-2012 Prosjektledelse - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SVF-2506 Prosjektorganisering 10 stp
ØS405 Prosjektorganisering 10 stp
BED-6007 Prosjektledelse 5 stp
BED-2042F Prosjektstyring 8 stp
BED-2042NETT Prosjektstyring 10 stp

Course content

Kurset gir en innføring i moderne prosjektledelse.

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 • Kunnskaper:
  • Kandidaten har kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt initieres via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene tas i bruk.
  • Kandidaten kjenner til tradisjonelle og nyere metoder og teknikker innen prosjektledelse.
  • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen prosjektledelse.
  • Kandidaten har en kritisk, men positiv holdning til prosjektledelse ved at han har fått kunnskap om prosjektets historie, utvikling, egenart og plass i samfunnet. 
 • Ferdigheter:
  • Kandidaten kan anvende prosjektfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer.
  • Kandidaten kan reflektere over egen prosjektfaglige utøvelse og justere denne under veiledning.
  • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en prosjektfaglig problemstilling.
  • Kandidaten kan anvende prosjektfaglige begreper, metoder, teknikker og verktøy for å analysere problemstillinger og utforme prosjekter.
 • Generell kompetanse:
  • Kandidaten skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.
  • Kandidaten har innsikt i relevante prosjektfaglige problemstillinger.
  • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
  • Kandidaten kan formidle sentralt prosjektfaglig stoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor prosjektledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
  • Kandidaten kjenner og bidrar til nytenkning og innovasjonsprosesser gjennom bruk av prosjektarbeidsformen.


Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet  tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Assessment

4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. En obligatorisk gruppeoppgave må være vurdert til bestått for å få avlevere eksamen i faget.

Eksamen arrangeres i Tromsø.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Recommended reading/syllabus

Pensumliste for BED-2012 Prosjektledelse

Error rendering component

 • Earlier years and semesters for this topic