autumn 2020
TEK-1512 Innføring i ingeniørfag - 10 stp

Type of course

Ingeniørfaglig basisemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på prosessteknologi studieretning prosess- og gassteknologi, bygg studieretning VVS eller bærekraftig teknologi. Emnet tilbys hvert høstsemester. Kan ikke tas som enkeltemne. 

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 10 stp

Course content

Måleteknikk, 3 sp

Grunnprinsipper i elektrisitetslære, serie- og parallellkretser. Metoder og utstyr for temperaturmåling, resistansmåling med målebru, trykk-, nivå- og strømningsmåling. Utarbeidelse av laboratorierapport.

Data-assistert konstruksjon, 4 sp

Konstruksjon og presentasjon av tekniske innretninger ved hjelp av programvare. Solidmodellering og bearbeiding av deler, sammenstilling av tekniske innretninger, presentasjon av design med tekniske tegninger.

Helse, miljø og sikkerhet, 3 sp

Funksjon og praktisk bruk av måleutstyr i HMS-arbeid. Utstyr inkluderer GPS for bestemmelse av målestedets lokasjon, gassmåler for måling av ulike gasskonsentrasjoner i luft, støvmåler for måling av ulike partikkelstørrelser i luft, lydmåler for måling av støynivå fra maskiner eller omgivelsesstøy, vannkvalitetsmålinger som kan måle pH, temperatur, elektrisk ledningsevne og oppløst oksygen av vannet, fotometer og spektrofotometer som kan måle ulike forurensninger i vannet. Bruk av GIS programvare for analyse av feltmålingsdata. Importering av  data fra feltmålinger til ArcGIS, analyse feltmålingsdata i ArcGIS, eksportering av analyseresultater i bildeformat til bruk i rapporter. Utarbeidelse av HMS-rapport.


Objective of the course

Kunnskap:

 • Har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Har kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og framtidsrettet perspektiv.
 • Er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.
 • Er kjent med prinsipper for målinger og datainnsamling
 • Har kunnskaper om konstruksjonsprosessen og om regler for tekniske tegninger.

Ferdigheter:

 • Studenten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Studenten er kjent med grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid.
 • Studenten er kjent med metoder for datainnsamling.
 • kan bruke programvare til å konstruere tekniske innretninger med solidmodellering, og kan presentere tekniske innretninger med tekniske tegninger.
 • Kan bruke måleutstyr til å gjøre HMS-målinger og kan analysere feltmålingsdata ved hjelp av geografiske informasjonssystemer

Generell kompetanse:

 • Er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Er kjent med hvordan hun/han kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe.
 • Kan bruke moderne dataverktøy i sitt ingeniørarbeid.
 • Har kompetanse som bidrar til å utvikle ingeniørdannelse.


Language of instruction and examination

Undervisningsspråk er norsk. Noen forelesninger kan bli gitt på engelsk.

Teaching methods

Forelesninger. Undervisning på pc-lab. Laboratorieforsøk. Feltarbeid. Prosjektarbeid i grupper og individuelt.

Assessment

Arbeidskrav:

Emnet inneholder en obligatorisk regneøving i måleteknikk som må være godkjent for å få for å adgang til deleksamen i måleteknikk. Emnet inneholder en obligatorisk tegneoppgave som må være godkjent for å få for å adgang til deleksamen i konstruksjon.

Eksamen:

Emnet har tre deleksamener:

 • Måleteknisk forsøk med prosjektrapport som teller 30 % av endelig karakter. Gruppevis hjemmeeksamen med 2 til 3 studenter per gruppe.
 • Konstruksjonsoppgave med tekniske tegninger som teller 40 % av endelig karakter. Enkeltvis hjemmeeksamen.
 • HMS-undersøkelse med prosjektrapport som teller 30 % av endelig karakter. Gruppevis hjemmeeksamen med 1 til 3 studenter per gruppe.

Vurdering:

Det gis bokstavkarakter for hver deleksamen. Alle tre deleksamener må bestås for å få bestått karakter i emnet.

Kontinuasjon:

Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene.

Eksamensspråk er norsk


 • Earlier years and semesters for this topic