autumn 2020
PRO-2604 Teknisk termodynamikk - 10 stp

Application deadline

1. juni

Type of course

Kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og matematikk R1+R2 of Fysikk 1. Søknadskode: 9391.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PRO-1002 Teknisk termodynamikk 10 stp

Course content

Grunnleggende termodynamikk: Lover, ligninger og sentrale prosesser. Arbeid, varme, indre energi, entalpi og entropi. Reversible og irreversible prosesser. Termodynamiske tabeller og diagrammer.

Kretsprosesser: Otto, Diesel, Brayton og Carnot sykluser. Ideelle og reelle kretsprosesser. Energiforbruk, kraftproduksjon og virkningsgrader.

Forbrenning: Brennstoff, brennverdier, forbrenningsligninger, luftoverskudd og røkgassanalyse.

Vanndampanlegg: Enkle og modifiserte kretsprosesser. Kjeler og pumper.

Gassturbiner: Kompressorer og turbiner. Enkle og modifiserte kretsprosesser. Kombinerte kretsprosesser.

Ett-trinns kuldeanlegg: Kuldemedier, kuldeprosesser og effektfaktor


Recommended prerequisites

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører, TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører

Objective of the course

Kunnskaper og forståelse:

  • Inngående kunnskaper om termodynamikkens lover, tilstandsendringer, varmeoverføring, forbrenning og sentrale kretsprosesser.
  • Har grunnleggende kjennskap til prosessapparatur som styrer ulike varme- og strømningstekniske prosesser.
  • Kjenner til forenklede termodynamiske modeller som kan bli brukt til å beskrive forbrenningsmotorer, varmekraftanlegg og ett-trinns kuldeanlegg.

Ferdigheter:

  • Kan gjøre varme- og strømningstekniske prosessberegninger, og drøfte den totale energiutnyttelsen til anlegg som bygger på prosessene som gjennomgås i kurset.
  • Kan gjøre røykgassanalyse.

Kompetanse:

  • Grunnleggende forståelse av forbrenningsmotorer, varmekraftanlegg og ett-trinns kuldeanlegg.


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

2x2t forelesning og 2t regneøving med veiledning per uke. Obligatoriske regneøvinger.

Assessment

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen: 

  •  4 av 5 obligatoriske øvinger

Eksamensform: 5 timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:Teknisk formelsamling (uten notater). Kalkulator. Egne formelsider som er utarbeidet for emnet.

Sensurordning: Ekstern sensor kombinert med intern sensor.


  • Earlier years and semesters for this topic