autumn 2020
KVI-1115 Klassisisme - 20 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Course content

Emnet gir en fordypning i et sentralt kunsthistorisk tema, klassisisme, gjennom studier av ulike kunsthistoriske perioder og stiler som aktivt griper tilbake til den gresk-romerske kunsten og kulturen. Den greske klassiske kunstens vekt på harmoni og proporsjonalitet representerte et ideal for absolutt skjønnhet i kunsten. Klassisisme-begrepet vil bli belyst med hovedfokus på arkitektur og billedkunst i den augusteiske klassisismen, renessansen, 1800-tallets ny-klassisisme og 1920-/30-tallets klassisisme. Det legges vekt på å studere kunsten i en større, kultursyntetisk kontekst, og å drøfte ulike forståelser av begrepet klassisisme.

Recommended prerequisites

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1014 Visuell analyse, KVI-1015 Teori og metode

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • dypere kunnskap om kronologiske, ideologiske og formale kategoriseringer av kunst og arkitektur knyttet til temaet
 • god forståelse av kunsthistorien som konstruksjon
 • god kjennskap til teorier om kunst og arkitektur med tilhørende begrepsapparat og metoder
 • spesialkompetanse innen et sentralt kunstvitenskapelig tema og/eller en kunsthistorisk periode

Ferdigheter

Studenten kan:

 • plassere verk i en historisk, ideologisk og formal-estetisk sammenheng
 • analysere og dokumentere et sentralt kunstvitenskapelig tema og/eller en kunsthistorisk periode
 • evne til vitenskapelig, skriftlig dokumentasjon, analyse og argumentasjon

Kompetanse

Studenten kan:

 • forstå kunst og arkitektur i sin kulturelle og samfunnsmessige sammenheng


Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråk: norsk, noe undervisning kan være på engelsk. Det kan søkes om annet språk for eksamen.

Teaching methods

Undervisningsformen varierer mellom forelesning, seminar, praktiske øvelser og selvstudium.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Assessment

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • en elektronisk prøve som blir lagt ut i Canvas i annen halvdel av semesteret

Eksamen består av:

 • Hjemmeoppgave over oppgitt emne, med et omfang på 8 sider. Oppgaven besvares i løpet av 10 dager.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Recommended reading/syllabus

Pensumliste for KVI-1115 Klassisisme
 • Earlier years and semesters for this topic