autumn 2020
BED-2112 Human Resource Management - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet er mulig å ta som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Course content

Human resource management (HRM) er en kritisk faktor for virksomheters suksess, og refererer til alle aktiviteter som gjelder ledelse av mennesker og arbeid i organisasjoner. Emnet inneholder relevante tema, spørsmål og problemstillinger innenfor feltet HRM. Hensikten er å gi studenten en introduksjon til HRM-praksiser gjennom hele ansettelsesforholdet fra rekruttering til avslutning. Eksempler på slike praksiser er rekruttering, kompetanseutvikling, prestasjonsvurdering, lønn og belønning. Emnet introduserer studenten for to perspektiver for å belyse ulike HRM-praksiser. For det første presenteres et strategisk perspektiv sett fra arbeidsgivers side, der HRM blir et verktøy for å nå organisasjonens overordnede mål. For det andre presenteres et medarbeiderperspektiv der fokus vil være på spilleregler og hva man kan forvente i et arbeidsforhold. I undervisningen vil det dras veksler på ulike teorier som er nødvendige for å få belyst HRM-praksiser fra flere sider.

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Kandidaten har kunnskap om hva HRM er og hvorfor det kan være viktig for ulike organisasjoners suksess
 • Kandidaten kjenner til ulike HRM-praksiser og hvordan de kan anvendes gjennom et ansettelsesforhold
 • Kandidaten kan skille mellom et strategisk perspektiv og et medarbeiderperspektiv på HRM
 • Kandidaten kjenner til historie, tradisjoner og perspektiver knyttet til HRM-faget, samt egenarten og plassen i samfunnet for dette fagområdet.
 • Kandidaten kjenner til arbeidsrettslige lover og regler ved et ansettelsesforhold

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende kunnskap om HRM på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg om HRM-praksiser
 • Kandidaten kan reflektere over utøvelse av HRM i en organisasjon
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en HRM-faglig problemstilling
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen HRM

 

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har innsikt i HRM-faglige problemstillinger
 • Kandidaten kan formidle sentralt HRM-faglig stoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor HRM


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Assessment

Arbeidskrav:

To obligatoriske arbeidskrav der man skal jobbe sammen i grupper for å løse case/problemstilling. Besvarelsen skal leveres skriftlig og i samsvar med definerte kriterier for omfang, form og innhold.

1-2 obligatoriske workshops

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

Individuell hjemmeeksamen over 4 dager, som teller 100% av karakteren, der kandidaten skal analysere case/problemstilling.  Bokstavkarakter. (A-E, med F som stryk)

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.


Recommended reading/syllabus

Pensumliste for BED-2112 HRM
 • Earlier years and semesters for this topic