autumn 2020
TEK-0504 Kommunikasjon og norsk for Y-vei - 0 stp

Last changed: 11.08.2021

Type of course

Studieforberedende emne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Y-vei. Det gis ikke studiepoeng for emnet, men arbeidsbelastningen tilsvarer 10 studiepoeng. Emnet tilbys hvert høstsemester. Kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

Emnet har vekt på klar, målrettet og brukervennlig skriftlig og muntlig kommunikasjon, først og fremst på norsk, men også på engelsk. Det skal være ingeniørfaglig relevant og akademisk forberedende og vektlegge resonnerende, drøftende og reflekterende tekster.

Objective of the course

Kunnskaper

 • Har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan språket kan brukes som verktøy i forhold til situasjon, mål og mottaker.
 • Har kunnskap om hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser.
 • Kjenner til ulike sjangre i sakprosa og skjønnlitteratur og viktige forhold i språkutvikling.

Ferdigheter

 • Kan definere kommunikasjonsmål og velge egnet nivå og form på det som skal formidles i forhold til mottaker og situasjon.
 • Kan strukturere egne tekster og bruke relevante virkemidler for form og tekstsammenbinding.
 • Kan uttrykke seg skriftlig formelt korrekt, både på norsk og engelsk, i ulike funksjonelle tekster som kan være aktuelle for en ingeniør.
 • Kan planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for muntlige presentasjoner på både norsk og engelsk.
 • Kan analysere bruken av ulike virkemidler i skjønnlitteratur og sakprosa, saksframstilling og argumentasjon.

Kompetanse

 • Kan utforme klare, målrettede og brukervennlige rapporter, øvings- og prosjektdokumenter.
 • Kan kommunisere effektivt i grupper.
 • Kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner.
 • Kan innhente informasjon fra ulike kilder, bruke dem kritisk i egne arbeider, og angi kilder.
 • Kan uttrykke seg skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk gjennom ulike medier.


Language of instruction

Norsk og engelsk.

Teaching methods

Forelesninger, gruppearbeid, foredrag og prosjektarbeid.

Assessment

Arbeidskrav:

Emnet har tre obligatoriske skriftlige hjemmeoppgaver som må innleveres til oppsatt frist og være godkjent for å få adgang til eksamen.

Eksamen:

5 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurdering:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis rett til kontinuasjon.

Eksamensspråk er norsk og engelsk