autumn 2021
KVI-1110 Norsk modernisme - 20 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Type of course

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KUNSTGF Kunsthistorie grunnfag 20 stp

Course content

Norsk modernisme er en fordypning i en kunsthistorisk periode. Emnet tar for seg kunst, design og arkitektur og tilbyr inngående studier av enkeltkunstnere/arkitekter og enkeltverk samt tematiske og teoretiske perspektiver. Emnets mål er å få en større forståelse for modernismen som prosjekt og som epoke. Emnet drøfter modernismens formale og ideologiske fellestrekk, og reiser også spørsmålet om modernismen er et avsluttet kapittel eller om den fortsatt spiller en rolle.

Recommended prerequisites

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1014 Visuell analyse

Objective of the course

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

  • God kunnskap om kronologiske, ideologiske og formale kategoriseringer av kunst og arkitektur knyttet til utvalgte temaer.
  • God forståelse av kunsthistorien som konstruksjon.
  • God kjennskap til teorier om kunst og arkitektur med tilhørende begrepsapparat og metoder.  

Ferdigheter:

  • Kan plassere verk i en historisk, ideologisk og formal-estetisk sammenheng.
  • Evne til vitenskapelig, skriftlig dokumentasjon, analyse og argumentasjon.  

Kompetanse

Du har:

  • Spesialkompetanse innen et sentralt kunsthistorisk tema og/eller en kunsthistorisk periode.
  • God kompetanse til å forstå kunst og arkitektur i sin kulturelle og samfunnsmessige sammenheng.

Language of instruction and examination

Norsk. Det kan søkes om annet språk for eksamen.

Teaching methods

Undervisning blir gitt i form av forelesninger.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Assessment

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

  • en elektronisk prøve som blir lagt ut i Canvas

Prøven evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

  • 10 dagers hjemmeoppgave over oppgitt emne, med et omfang på 8 sider

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Recommended reading/syllabus

Pensumliste for KVI-1110 Norsk modernisme
  • Earlier years and semesters for this topic