spring 2022
MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører - 10 stp

Last changed: 19.01.2022

Application deadline

1. desember.

Type of course

Kan tas som enkeltemne

Admission requirements

Generell studiekonpetanse + mattematikk R1+R2 og fysikk1.

Søknadskode 9391.


Course content

Lineær algebra. Tallfølger og rekker. Konvergenstester. Potensrekker. Taylorrekker. Fourierrekker. Laplacetransformasjon.

Recommended prerequisites

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

Objective of the course

Etter endt emne skal kandidaten ha godt faglig grunnlag og matematisk forståelse i de temaene som gjennomgås, som andre emner kan bygge videre på.

Kunnskap

Kandidaten har:

  • Grundige kunnskaper om lineær algebra, egenverdier og egenvektorer og noen av deres anvendelser.
  • Gode kunnskaper om rekker og rekkeutviklinger og konvergensegenskapene til disse, og kjenner til hvordan disse kan brukes til å løse matematiske problemer. 
  • Gode kunnskaper om Laplacetransformasjon.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

  • Løse lineære likningssystemer.
  • Finne egenverdier og egenvektorer og kan buke disse til å løse matematiske og praktiske problemer.
  • Finne rekkeutviklinger til funksjoner og kan bestemme konvergensegenskapene til disse.
  • Bruke laplacetransformen til å løse differensiallikninger og systemer av differensiallikninger.
  • Resonnere matematisk og bruke digitale hjelpemidler til å løse matematiske problemstillinger.

Generell kompetanse

Kandidaten har:

  • Forståelse for at matematiske metoder kan brukes til å beskrive og å forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger ved hjelp av matematikk.
  • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

60 timer forelesninger og 24 timer regneøving.

Assessment

Skriftlig eksamen på 4 timer. Bokstavkarakter A - F.

5 av 6 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få tilgang til eksamen

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Schedule