spring 2022
KVI-2018 Skjønnhet, satire og mareritt: kunstliv i London 1651–1851 - 10 stp

Application deadline

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag) lavere grad.


Course content

Emnet setter søkelys på billedkunsten i den sterkt voksende storbyen London i perioden fra 1651 til "The Great Exhibition", den første av de såkalte verdensutstillingene, i 1851. Den engelske adelen var fra 1600-tallet av blant de viktigste kunstsamlere i den vestlige verden, ledet an av kong Charles I, hvis store kunstsamling etter hans død i 1649 ble solgt og spredt av Parlamentet. Fra slutten av århundret ble «The Grand Tour» nærmest obligatorisk for unge, velstående engelskmenn, hvilket bidro til økt interesse for klassisk så vel som nyere kunst og kultur. 

Hvordan la metropolen - på godt og ondt - forholdene til rette for kunstlivet? Emnet fokuserer på periodens heftige diskusjoner om smak og estetikk, klassisk idealisering og romantisk visjon, sjangerhierarki og samfunnssatire, nasjonalstat og industrialisering, natursyn og kunstnerisk autonomi. Vel så viktig var etableringen av vektige institusjoner som British Museum, verdens første åpne offentlige museum (1759), Royal Academy (1768), og det første åpne kunstmuseet, Dulwich Picture Gallery (1817). Til dette hører også kunsthandel, auksjonshus, offentlige kunstutstillinger, kunstnerforeninger/gallerier og profesjonell kunstkritikk. Blant de sentrale kunstnerne finner vi Mary Moser, Angelica Kauffmann, William Hogarth, Joshua Reynolds, Thomas Rowlandson, William Blake, Thomas Gainsborough, John Constable og J.M.W. Turner.  


Objective of the course

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har:

  • god forståelse av billedkunst (spesielt tegning, grafikk, maleri og skulptur), og den historiske, ideologiske og kulturelle sammenhengen den inngår i
  • spesialkunnskap om et sentralt kunsthistorisk tema
  • god innsikt i historiske og/eller samtidige fagfelt og teorier om kunst med tilhørende begrepsapparat og metoder

Ferdigheter:

Du kan:

  • undersøke kunstverk med historisk, ideologisk og formal-estetisk perspektiv
  • formidle kunstverk muntlig og skriftlig


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Dersom det lar seg gjennomføre, legges det i tillegg opp til en frivillig ekskursjon til London der også studenter på emnet KVI-3220 Selvvalgt fordypning (som tilbys samtidig) og andre studenter på masterprogrammet i kunstvitenskap kan delta.

Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Assessment

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille seg til eksamen:

  • en muntlig presentasjon over oppgitt emne

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest to uker før eksamen.

Eksamen består av:

  • en hjemmeoppgave med varighet på 7 dager og omfang på 8 sider

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Earlier years and semesters for this topic