spring 2022
AUT-2503 Elektrisitetslære - 5 stp

Application deadline

Eksterne søkere: 1. desember

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne

Admission requirements

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskaper: Fag fra første semester av utdanning for automasjonsingeniør.


Course content

INTRODUKSJON/OPPSTART

 • Kort repetisjon av el-lære fra fysikken i vg. skole og fag fra første semester.
 • Størrelser og enheter.
 • Repetisjon - Ohms lov, serie-/ parallellkretser samt energi og effekt.

GRUNNBEGREPER.

 • Definisjoner av ladning, strøm, spenning og resistans.
 • Oppbygging og bruk av ohm-, ampere- og voltmeter.

SERIE- OG PARALLELLKRETSER.

 • Resistanser og spenningskilder i serie og parallell, samt blandet kopling (serie-parallellkretser). Kirchhoffs spennings- og strømlov. Effekt.
 • Resistans i ledere, spennings- og effekttap i ledere.
 • Spenningsdeler og strømdeler. Spennings-/strømkildemodell.
 • Prinsipp/oppbygning og bruk av volt-, ampere- og ohmmeter.

KRETSANALYSE / KRETSTEOREMER:

 • Bruk av Kirchhoffs lover. Superposisjonsprinsippet.
 • Thevenin’s og Norton’s teoremer. Maskelikninger.

KONDENSATORER:

 • Litt om elektriske felt. Kondensatorens oppbygging, egenskap (virkemåte), kapasitans, serie- og parallellkopling, ladningsfordeling.
 • Inn- og utkopling av kondensatorer i likestrøms-kretser med resistans.

MAGNETISME:

 • Magnetiske grunnbegreper.

INDUKTANSER (spoler):

 • Magnetisk induksjon - indusert spenning.
 • Spolens egenskap (virkemåte).
 • Magnetiskfelt omkring strømførendeleder og litt om transformatorprinsippet.
 • Inn- og utkopling av spoler i likestrøms-kretser med resistans.

VEKSELSTRØM

 • Introduksjon (uten bruk av kompleksmetoden).
 • Sinusspenning og strøm. Likeretting, middelverdi og effektivverdi.
 • Vekselstrømkretser (RC-, LC- og RLC-kretser). Reaktans, impedans, spenning, strøm, effekt, faseforskyvning og viserdiagram.
 • Komplekse tall og kompleksmetoden brukt i vekselstrømkretser.
 • Introduksjon serie- og parallellresonans.
 • Introduksjon til elektriske motorer og generatorer.


Objective of the course

Kunnskap og forståelse

 • Grunnleggende kunnskaper innen elektroteknikk.
 • Kunnskap innenfor kjerneområdene el-lære, kretsanalyse og tilhørende teoremer.

Ferdigheter

 • Kan arbeide i relevante laboratorier med målemetoder, feilsøking og bruk av relevante instrumenter og programvarer
 • Kan anvende matematiske kunnskaper for analytiske beregninger og vurderinger

Generell kompetanse

 • Har god forståelse av relevante definisjoner og begreper, samt anvendelse av teori og metoder.
 • Kan kommunisere med andre om problemstillinger omkring ellære og elektriske begreper.
 • Har et godt grunnlag for videre emner i studieplanen og eventuelt videre studier

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

 • 24 t Forelesninger
 • 6 t regneøvinger
 • 8t laboratoriearbeid.


Assessment

Arbeidskrav:

Arbeidskrav som må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen er

 • Oppmøte og deltakelse i regneøving
 • Oppmøte og deltakelse på to laboratorieøvinger inklusiv godkjente forarbeider og rapporter.

Eksamensform:

4 timers skriftlig skoleeksamen

Karakterskala:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen

 • Kalkulator uten innlagt tekst.
 • Alle skrevne og trykte hjelpemiddel, inklusive rapporter fra lab. og regneøvinger.


Recommended reading/syllabus

Pensumliste for AUT-2503 Elektrisitetslære
 • Earlier years and semesters for this topic