autumn 2022
KVI-1112 Historisme - 20 stp

Application deadline

 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

Type of course

Emnet (eller tilsvarende fordypning) er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner

Course content

Historisme - interessen for fortidens stiler og uttrykksformer - er et fenomen gjennom kunstens historie, men som fikk særlig betydning fra slutten av 1700-tallet og gjennom hele 1800-tallet. Historisme er blitt epokebetegnelse på 1800-tallets arkitektur og bildekunst, selv om epoken også rommer nye, moderne tendenser. I dette emnet vil vi i hovedsak ta for oss norsk arkitektur, skulptur og bildekunst fra ca. 1790-tallet til ca. 1920. Vi setter historismens kunst og arkitektur inn i en større geografisk, kulturell, sosial og politisk kontekst. I emnet drøftes også ulike forståelser av fenomenet historisme, som begeistringen for fortida eller "stilforvirring", som start på eller motsetning til samtidas gryende modernisme.

Recommended prerequisites

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1014 Visuell analyse, KVI-1015 Teori og metode

Objective of the course

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

  • dypere kunnskap om kronologiske, ideologiske og formale kategoriseringer av kunst og arkitektur
  • god forståelse av kunsthistorien som konstruksjon
  • god kjennskap til teorier om kunst og arkitektur med tilhørende begrepsapparat og metoder
  • spesialkompetanse innen historisme, som et sentralt kunsthistorisk fenomen og kunsthistorisk periode
  • god kjennskap til sentrale kunstnere, arkitekter og verk i perioden

Ferdigheter

Du kan:

  • plassere verk i en historisk, ideologisk og formal-estetisk sammenheng
  • identifisere kunsthistoriske stilarter

dokumentere, analysere og diskutere verk som tilhører historismen som epoke

  • forstå kunst og arkitektur i sin ideologiske, kulturelle og samfunnsmessige sammenheng

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. I tillegg kommer feltarbeid på museer og i bymiljø.

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 14.11.2022 09:00 (Hand out)
21.11.2022 13:00 (Hand in)
1 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Presentasjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

  • Godkjent muntlig presentasjon over oppgitt emne.

Re-sit examination

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
  • Earlier years and semesters for this topic