spring 2023
KVI-2017 Totalkunstverket og det moderne: Wien rundt 1900 - 10 stp

Application deadline

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller real kompetanse.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Course content

I emnet rettes fokus mot byen Wien og framveksten av det moderne rundt 1900, i dette europeiske kultursentrumet. Her arbeidet byplanleggere, arkitekter, designere og kunstnere sammen om å skape en ny by, som skulle være både vakker og praktisk. Dette viser seg blant annet i det omfattende prosjektet med hovedgaten Ringstrasse. Kunstnere og arkitekter samarbeidet også om ulike typer enkeltbygninger om alt fra gafler, bord, stoler, tekstiler og billedkunst, for å skape det totale kunstverk ("Gesamtkunstwerk").

Du får en fordypning i en viktig kunsthistorisk periode og tematikk, det moderne og totalkunstverket. Det legges vekt på en idehistorisk og kultursyntetisk tilnærming til Wiens arkitektur og kunst rundt 1900. De ulike mediene som inngår i totalkunstverkene blir undersøkt: arkitektur, byplanlegging, billedkunst og design.


Recommended prerequisites

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1013 Ikonografi, billedkonvensjoner, teori og metode, KVI-1110 Norsk modernisme, KVI-1113 Fra Campus til Capitol: kunsthistorisk feltarbeid

Objective of the course

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

  • god forståelse av billedkunst, skulptur, arkitektur, design, multimediale uttrykk og den historiske, ideologiske og kulturelle sammenhengen de inngår i
  • spesialkunnskap om et sentralt kunsthistorisk tema
  • god innsikt i historiske og/eller samtidige fagfelt og teorier om kunst og arkitektur med tilhørende begrepsapparat og metoder

Ferdigheter

Du kan:

  • undersøke kunstverk med historisk, ideologisk og formal-estetisk perspektiv
  • formidle kunstverk muntlig og skriftlig

Language of instruction and examination

Norsk. Det kan søkes om annet språk for eksamen.

Teaching methods

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. I tillegg kommer eventuell ekskursjon/feltarbeid.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 23.05.2023 09:00 (Hand out)
31.05.2023 14:00 (Hand in)
7 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Muntlig Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

  • en muntlig presentasjon over oppgitt emne.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic