spring 2023
BED-3075 Lønnsomhetsanalyse og inntektsstyring - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som et masterenkeltemne.

Course content

Lønnsomhetsanalyse og inntektsstyring handler om hvordan finansiell informasjon kan anvendes av interne aktører i virksomheten som beslutningsgrunnlag for lønnsomhetsforbedringer. Sentralt i kurset står vurdering av lønnsomhet, herunder produktlønnsomhet, kundelønnsomhet og inntektsstyring.

Emnet har følgende hovedtema:

 • Produktlønnsomhet (tradisjonelle kalkyler og ABC)
 • Aktivitetsfokus og styring (ABM)
 • Kundelønnsomhet, kundesegmentering og markeder
 • Kostnadsestimering og kostnadsfordelinger
 • Kapasitetskostnader
 • Target Costing
 • Kapitalkostnader
 • Inntektsstyring
 • Segmentering
 • Prisfastsettelse

Objective of the course

Kurset omhandler bruk av finansiell og operasjonell informasjon til lønnsomhetsvurderinger internt i bedriften. For å forstå virksomhetens lønnsomhet trenger man kunnskap om hvordan produkter, aktiviteter, kunder og markedssegmenter generer av inntekter og kostnader. Kurset gir dermed kunnskap for å utføre lønnsomhetsvurderinger og til å styre inntekt i form av prising

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om sentrale verktøy innenfor fagområdet lønnsomhetsanalyser og inntektsstyring, og spesialisert innsikt i produkt- og kundelønnsomhet, samt optimal prissetting
 • har inngående kunnskap om tradisjonelle produktkalkyler og ABC, lønnsomhetsanalyser for kundesegmenter, kostandsestimering og kostnadsfordeling, Target Costing, kapitalkostnader, inntektsstyring, herunder segmentering og prisfastsettelse
 • kan anvende kunnskap om lønnshetsanalyser og inntektsstyring for lønnsomhetsvurderinger i virksomheter og kan analysere problemstillinger rundt lønnsomhetsforbedringer
 • har forståelse for den taktiske rollen til prising og inntektsoptimering innenfor komplekse og dynamiske omgivelser.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere lønnsomhet for ulike aktiviteter, produkter, kunder og markedssegmenter og forholde seg kritisk til ulike metoder sett i lys av den historiske utviklingen innen fagområdet
 • kan anvende relevante produktkalkyler og metoder for estimering av kostnader for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av virksomhetens lønnsomhet
 • kan anvende analytiske verktøy for å fastsette pris som ledd i beslutningsprosessen
 • kan analysere lønnsomhet og anvende analysene i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten
 • kan anvende metoder for fastsetting og justering av pris med tanke på økt lønnsomhet
 • kan utføre analyser innenfor lønnsomhet og prissetting ved bruk av statistiske verktøy som R og MS Excel.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan relatere analyser av lønnsomhet til prestasjonsmål og kommunisere funnene til relevante aktører.
 • kan håndtere utfordringer knyttet til utførelse av lønnsomhetsanalyser og prising for forskjellige type bedrifter.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, seminar, øvelser og gruppearbeid

Final exam

The course is closed and the last opportunity to take the exam after this semester is spring 2024

Please see this web site for more information

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 25.05.2023 09:00 (Hand out)
25.05.2023 15:00 (Hand in)
6 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Innleveringsoppgaver Approved – not approved
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic