spring 2023
BED-2209 Bacheloroppgave - 20 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tas i det siste semesteret av studiet.

Course content

Bacheloroppgaven er den avsluttende delen av bachelorgraden i økonomi og administrasjon og bachelorgraden i ledelse, innovasjon og marked. Oppgaven er en selvstendig problem- og metodeorientert oppgave, som gjennomføres som et prosjekt. Oppgaven bør ta utgangspunkt i en realistisk problemstilling, der kunnskap fra flere av studiets fagområder benyttes. Det er utviklet egne retningslinjer og formelle dokumenter for bruk i forbindelse med bacheloroppgaven.

Objective of the course

Studentene skal gjennom bacheloroppgaven få trening i å planlegge, gjennomføre og presentere et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studiets fagområder.

Kunnskapsmål

 • Ha kjennskap til begreper og metoder som brukes i akademisk oppgaveskriving.
 • Kunne bruke tverrfaglige kunnskaper fra bedriftsøkonomiske og administrative fag til å belyse et problem.
 • Ha kunnskaper om forskningsetikk.

Ferdighetsmål

 • Kunne reflektere over og formulere konkrete problemstillinger og drøfte disse med utgangspunkt i en faglig begrunnet tilnærming og metode.
 • Kunne gjennomføre enkle datainnsamlinger og analyser.
 • Kunne framstille informasjon og fagstoff slik at det belyser en problemstilling gjennom et selvstendig skriftlig arbeid.
 • Kunne skrive en oppgave der et sammensatt problem analyseres ved hjelp av teori og empiri og kandidaten konkluderer selvstendig.

Generell kompetanse

 • Ha kunnskap og kompetanse i å planlegge og gjennomføre et større selvstendig arbeid med bruk av samfunnsvitenskapelig metode.
 • Kan anvende faglig kunnskap og teorier for å forstå og forklare praktiske problemstillinger.
 • Kan reflektere over prestasjoner underveis i prosessen, og gjøre justeringer basert på egne refleksjoner og veiledning.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Veiledning.

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Oppgave 01.06.2023 13:00 (Hand in) A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Arbeidskrav Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det vil være 1-3 arbeidskrav i emnet. Retningslinjer og tidsfrister for disse vil bli lagt ut på kursets Canvas-side.

More info about the assignment

Se nærmere retningslinjer på Canvas.


Re-sit examination

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic