spring 2023
BED-2049 Digital markedsføring - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2027 Markedsføring i sosiale medier 10 stp

Course content

De fleste bedrifter bruker i dag digitale kanaler i sin markedsføring, blant annet sosiale medier, søkemotorer og e-post. Ansatte trenger derfor både kunnskap og ferdigheter i det å jobbe strategisk og operativt med disse kanalene, dvs. lage digitale strategier, utføre digitale tiltak, samt analysere effekten av tiltakene og optimalisere disse.

I dette emnet vil du jobbe aktivt med å utvikle kunnskap og ferdigheter knyttet til disse tingene gjennom å utføre et eget digitalt prosjekt. Du skal utarbeide en digital forretningside i form av en hjemmeside med tilhørende strategi, skape relevant innhold, markedsføre nettsiden til foreslått målgruppe gjennom egnede kanaler, måle resultater underveis og gjør optimaliseringer for å nå strategiske mål. Gjennom hele kurset skal du beskrive hva du har gjort, reflektere og kritisk sammenstille arbeidet med teori i form av skriftlige arbeider.

Emnet har et særlig fokus på digitale kommunikasjonstiltak. Alle planlagte tiltak skal forankres i en strategi og teori med tilhørende målemetoder for effekter. Det legges stor vekt på at studentene analyserer og evaluerer taktiske valg og tiltak basert på utvalgt strategi og teori.


Objective of the course

Kunnskap

 • har kunnskap om digitale markedsføring sin historie og egenart, og hvordan dette har endret måten markedsføring utøves på
 • Har bred kunnskap om sentrale teorier, begreper og prinsipper innenfor digital markedsføring og sosial kommunikasjon
 • Har innsikt i ulike digitale markedskommunikasjonskanaler og deres bruksområder
 • Har kunnskap om stegene i en planleggingsprosess for digital markedsføring

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap til utvikling av begrunnede strategier for bedriftens markedsføring i sosiale og digitale medier
 • kan beherske sentrale digital verktøy som blogger, Facebook, Google og andre sosiale medier for utøvelse av digital markedsføring
 • kan anvende teorier og modeller som er relevante for planlegging og måling av sosial og digital markedsføring
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om digital markedsføring og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over kjerneprinsippene i digital og sosial kommunikasjon
 • kan planlegge og gjennomføre strategier, kampanjer og aktiviteter knyttet til digital markedsføring, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff relatert til sosial og digital markedsføring som teorier, problemstillinger og løsninger gjennom både skriftlig, muntlig og andre relevante uttrykksformer

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning/webinar, diskusjonsoppgaver, og praktisk opplæring i seminargrupper. Studentene må påregne egentid og øvelse på relevante dataverktøy og sertifiseringer.

Studentene skal utvikle en digital forretningside i form av en hjemmeside, produsere innhold til hjemmesiden, samt iverksette, måle og analysere effekter av kommunikasjonstiltak. Hjemmesiden er knyttet til å gjennomføre forskjellige former for digital kommunikasjon og markedsføring.

Det kan forekomme kostnader med henhold til studentenes valgte tiltak gjennom digitale kanaler, som for eksempel plass i webhotell, betalt plassering etc.


More info about the assignment

Eksamen består av en semesteroppgave som gjøres i grupper og teller 100 %.

Re-sit examination

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Utsatt og ekstraordinær eksamener arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.
 • Earlier years and semesters for this topic