autumn 2023
MUS-3304 Instrumentaldidaktikk med praksis 2 - 15 stp

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne

Course content

Emnet fokuserer på studentens utvikling av didaktiske ferdigheter gjennom selvstendig undervisningspraksis med individuell veiledning, observasjon av undervisning og analyse og drøfting av pedagogiske og didaktiske intensjoner. Emnet vektlegger undervisning knyttet til instrumental- og ensembledidaktikk på viderekommende nivå, og talentutvikling.

Objective of the course

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha inngående musikkdidaktisk og pedagogisk kunnskap
 • Kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk til og utvikle egen faglig praksis
 • Ha kjennskap til forskning om talentutvikling i musikkfaget
 • Ha bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder i instrumentalundervisning på viderekommende nivå

Ferdighet

 • Kunne ta en ledende rolle i den faglige utviklingen av undervisningsfaget
 • Kunne tilrettelegge og gjennomføre instrumentalundervisning, både en-til-en og i samspillgrupper/ensembler på videregående nivå og i sammenheng med talentutvikling
 • Kunne bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • Kunne utvikle og ta i bruk elevaktive læringsformer i arbeid med instrumentalelever på viderekommende nivå

Generell kompetanse

 • Kunne utvikle og formidle musikkpedagogiske og -didaktiske problemstillinger på høyt nivå
 • Ha inngående innsikt i pedagogisk tilrettelegging for spesielt talentfulle instrumentalelever
 • Kunne med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse i møte med medstudenter, lærere, praksislærere og andre samarbeidspartnere

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisning omfatter utvikling av studentens undervisningsferdigheter samt instrumentaldidaktikk og pedagogisk teori.

Undervisningen blir gitt i form av gruppeundervisning, forelesninger, seminarer og individuell veiledning.


Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 15.11.2023 14:00 (Hand in) A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Godkjent praksis Approved – not approved
Praksisrapport Approved – not approved
Muntlig fremlegg om oppgitt tema Approved – not approved
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Kontinuasjonseksamen neste semester.
 • Earlier years and semesters for this topic