autumn 2023
MUS-3203 Komponering/arrangering med didaktikk og praksis - 30 stp

Type of course

Valgemne i Master i hørelære med didaktikk og praksis. Kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

Studentene skal arbeide med instrumental og vokal sats for forskjellige besetninger og i ulike stilarter og satstyper og didaktikk rettet mot undervisning i komponering og arrangering. Med utgangspunkt i studentens interesser og personlige bakgrunn, vil studenten kunne arbeide med ulike satstyper innen klassisk eller rytmisk tradisjon og sjanger.

Sentralt står bruk av musikkteknologi i databaserte komposisjoner og musikkproduksjon, og arbeid med notasjonsprogrammer, som Finale/Sibelius.


Objective of the course

Etter fullført emne skal studenten ha følgene læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • kunne planlegge og gjennomføre undervisning i arrangering og komposisjon for elever på videregående og høyere nivå
  • kunne bruke teknologi som hjelpemiddel og verktøy i arbeid med komponering og arrangering

Ferdigheter:

  • ha ferdigheter i å skrive gode og velklingende arrangementer og selvstendige komposisjoner
  • ha undervisningsferdigheter i komponering og arrangering og være oppdatert på fagfeltet både teoretisk og praktisk pedagogisk og kunstnerisk
  • beherske komposisjonsverktøy i aktuelle sjangre og stiler

Generell kompetanse:

  • ha innsikt i kreativt arbeid med instrumental og vokal sats for forskjellige besetninger og i ulike stilarter og satstyper og didaktikk rettet mot undervisning i komponering og arrangering

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Samlingsbasert med inntil 3 samlinger pr semester. Nettbasert undervisning, bruk av opptak i praksisarbeidet. Individuell veiledning og oppfølging. Stor grad av selvstendig arbeid.

Examination

Examination: Weighting: Grade scale:
Mappevurdering 1/2 A–E, fail F
Oppgave 1/2 A–E, fail F
Innlevering av 5 komposisjoner 1/2 A–E, fail F
Beskrivelse av pedagogisk opplegg og muntlig 1/2 A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Praksis Approved – not approved
Observasjon og selvstendig praksis. Praksisrapport Approved – not approved
Arbeidsmappe med komposisjoner og arrangementer Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Obligatorisk observasjon og individuell undervisningspraksis i hørelærefaget primært med elever på høgskole/universitetsnivå̊/ musikkonservatoriet.Omfang 40-50 timer

More info about the portfolio

Innlevering av 5 komposisjoner eller arrangement i partiturform.

More info about the assignment

Skriftlig beskrivelse av et gjennomført pedagogisk opplegg (planlegging, elevbesvarelser og evaluering) for minst 6 leksjoner innen et selvvalgt undervisningsområde.

Re-sit examination

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester.
  • Earlier years and semesters for this topic