autumn 2023
MUS-3202 Hørelæredidaktikk 2 - 30 stp

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatory prerequisites

MUS-3201 Hørelære med didaktikk og praksis 1

Course content

Emnet fokuserer på:

 • Egne ferdigheter med spesiell vekt på audiering i forbindelse med flerstemmig musikalske forløp, i tillegg arbeid med komplekse rytmestrukturer og fritonale musikalske forløp
 • Voksenpedagogikk, musikkpedagogikk og didaktikk knyttet til undervisning på høyere nivå
 • Mål og metode i hørelærefaget når det inngår i en yrkesrettet musikkutdanning
 • Arbeid med forskjellige retninger innen didaktikk i hørelærefaget, herunder organisering og tilrettelegging av undervisning iforb. med kontekstspesifikk undervisning, f.eks. undervisning rettet mot instrumentgrupper eller rettet mot ensemblevirksomhet.

Objective of the course

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kunne tilrettelegge og gjennomføre undervisning på videregående nivå og i profesjonsutdanninger i musikk
 • ha avansert kunnskap om undervisning av voksne og studenter/elever på høyere nivå
 • kan realisere og formidle sine pedagogiske intensjoner med en tydelig faglig profil

Ferdigheter:

 • beherske hørelærefaget på et nivå som gir overskudd til, og perspektiv for, undervisning i hørelære i profesjonsutdanninger
 • kunne benytte piano som arbeidsredskap i undervisningen

Generell kompetanse:

 • ha en kritisk reflektert holdning til undervisning av hørelære på høyt nivå
 • kan anvende pedagogisk forskning og utvikling i feltet i utøving og pedagogisk arbeid

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet går over 2 semestre med undervisning i mindre grupper. Studiet kan være samlingsbasert med konsentrert undervisning.

Veiledning og individuell oppfølging. Praksis:

Obligatorisk observasjon og individuell undervisningspraksis i hørelærefaget primært med elever på høgskole/universitetsnivå/ musikkonservatoriet.


Examination

Examination: Weighting: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 1/2 75 Minutter A–E, fail F
Praktisk eksamen 1/2 2 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Praksis Approved – not approved
Praksisrapport Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Godkjent praksis - 40-50 timer

Godkjent praksisrapport


More info about the practical exam

Praktisk eksamen i hørelære, egenferdigheter. Varighet 2 timer. Oppgave gis 30 minutter før prøven.

More info about the oral exam

 • Undervisningsprøve med praksiselever. Varighet 45 minutter. Tema skal godkjennes av faglærer.
 • Påfølgende samtale med utgangspunkt i undervisningen og om generelle didaktiske emner. Varighet på samtalen ca. 30 minutter.

Re-sit examination

Kontinuasjon i påfølgende semester.
 • Earlier years and semesters for this topic