autumn 2023
MBI-1104 Fysiologi, anatomi og histologi - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag og masterprogrammet i anvendt fysikk og matematikk med spesialisering innen helseteknologi, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over et semester (høstsemester), og avsluttes med eksamen før jul.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIOIN-101 Fysiologi, anatomi og histologi 10 stp

Course content

Medisinsk nomenklatur, oppbygging av celler og vev, sammenheng mellom de forskjellige vev og organers struktur og funksjon, muskel og skjelett apparat, nervesystemet, hormonsystemet, reguleringsmekanismer for biologiske funksjoner, hjerte og sirkulasjonssystemet, blod og vevsvæske, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og urinveissystemet.

Objective of the course

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

  • Gjøre rede for oppbygningen av en eukaryot celle, og hvordan den fungerer.
  • Forklare organsystemers oppbygning og funksjon og deres bidrag til homøostase.
  • Navngi hovedtyper av vev og kjenne til deres egenskaper og funksjoner.

Ferdigheter

  • Beskrive ulike celler, vev og organer ved hjelp av lysmikroskopi og identifisere dem ut fra karakteristiske trekk.

Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, seminarer og laboratoriepraksis.

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 13.12.2023 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Labjournaler Approved – not approved
Intern laboratoriepraksis Approved – not approved
Sikkerhetsopplæring Approved – not approved
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic