autumn 2023
KVI-2512 Arkitektur i Nord-Norge - 10 stp

Type of course

Emnet kan inngå i bachelorgraden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Course content

Emnet omfatter arkitekturen i regionen Nord-Norge fra middelalderen til i dag. Arkitektur gis en vid ramme, og det fokuseres på bebyggelse og bygningsmiljøer sett i forhold til geografi, ulike sosiale grupper og et etnisk mangfold med samisk, kvensk og norsk bosetting. I nyere tid legges det vekt på gjenreisingsarkitektur etter krigen, modernisering og monumentalbygninger. Emnet setter fokus på forholdet mellom arkitektur og kultur, klima, ideologi, politikk.

Objective of the course

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • En generell og bred oversiktskjennskap til arkitekturen i Nord-Norge. -
  • En forståelse av utviklingen av arkitekturen og de bygde omgivelsene i Nord-Norge, både i byene og på landsbygda.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • beskrive og analysere arkitekturen i Nord-Norge og sette den inn i en samfunnsmessig sammenheng
  • kjenne igjen bygningstyper og miljøer, konstruksjonstyper og materialer
  • sette arkitekturen inn i oversiktlige perioder
  • dokumentere, analysere og argumentere skriftlig og på en vitenskapelig måte

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk. Det kan søkes om annet språk til eksamen.

Teaching methods

Undervisningen legges opp med tre samlinger i Tromsø og består av forelesinger, seminar, arkitekturbesøk og gruppearbeid.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Oppgave 20.11.2023 14:00 (Hand in) 1 Semester A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Beskrivelse av 2 bygninger Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the assignment

Eksamen er ett skriftlig arbeid (semesteroppgave) på 7 sider leveres inn i slutten av semesteret (illustrasjoner kommer i tillegg).

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En semesteroppgave som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidd form.
  • Earlier years and semesters for this topic