autumn 2023
IDR-2250 Bacheloroppgave og forskningsmetode - 20 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor idrettsvitenskap i Tromsø eller Alta og bachelor arktisk friluftsliv og naturguiding Alta. Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått 1. og 2. år av studiet Bachelor idrett i Tromsø eller Alta eller Bachelor arktisk friluftsliv i Alta eller tilsvarende.

Kan ikke tas som enkeltemne.


Course content

Emnet gir en innføring i hva som menes med vitenskap og vitenskapelig kunnskap, hva som kjennetegner en god problemstilling og hvilke krav som stilles til vitenskapelig arbeid. Studentene skal tilegne seg grunnleggende teoretiske og forskningsmetodiske kunnskaper innen idrettsvitenskap for å kunne presentere og diskutere hvordan man kan gjøre bruk av teori og empiri i forskningsarbeid. Idrettsvitenskap inkluderer fagfelt og emner innen idrett, friluftsliv, naturguiding, fysisk aktivitet og helse. Studentene skal som en avslutning på bachelorutdanningen skrive en individuell, skriftlig bacheloroppgave utfra selvvalgt problemstilling knyttet til eget fagfelt.

Objective of the course

Kunnskaper

 • Kjennskap til og innsikt i ulike forskningsdesign og forskningsmetoder, deres styrker og svakheter, samt kunne vurdere anvendelsen av disse for å svare på ulike problemstillinger
 • Bred kunnskap om relevante faglige temaer, teorier, prosesser, verktøy og metoder som er relevante for vitenskapelig arbeid
 • Innsikt i hvordan personvern ivaretas i vitenskapelig arbeid

Ferdigheter

 • Utvikle en faglig begrunnet problemstilling og gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse
 • Finne frem til og vurdere relevant faglig kunnskap og anvende dette for å belyse en problemstilling
 • Finne frem til, bruke og henvise til relevant teori og empiri for en vitenskapelig undersøkelse.
 • Anvende sentrale verktøy og metoder for datainnsamling og analyse.
 • Presentere og kritisk reflektere over eget forskningsarbeid

Generell kompetanse

 • Formidle sentralt fagstoff på en skriftlig, faglig, ryddig og vitenskapelig måte
 • Vise evne til å arbeide selvstendig med en faglig problemstilling og benytte vitenskapelige arbeidsmetoder for å planlegge og gjennomføre et forskningsarbeid
 • Kritisk reflektere over og vurdere relevant faglitteratur og kildemateriell

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

Emnet gjennomføres på begge Campus. Undervisningen vil kombinere fysiske og digitale arbeidsformer Det legges i undervisningen vekt på studentaktive arbeids- og læringsformer med forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Arbeidet med bacheloroppgaven er et individuelt arbeid under veiledning. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer, inkludert forelesninger, seminarer, oppgaver og selvstudium.

Examination

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Deltagelse på seminar Approved – not approved
Prosjektbeskrivelse Approved – not approved
Muntlig fremlegg Approved – not approved
Litteraturliste over selvvalgt pensum Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det kreves minimum 80% deltakelse i undervisningen.

I tillegg må følgende arbeidskrav være fullført og godkjent:

 • Prosjektbeskrivelse- maksimalt 6 sider (ca. 4000 ord)
 • Oppsatt litteraturliste over selvvalgt pensumlitteratur
 • Muntlig presentasjon av bachelorprosjekt for medstudenter og aktiv deltakelse på medstudenters fremlegg

More info about the assignment

Individuell skriftlig bacheloroppgave med formelle krav.

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic