autumn 2023
BVE-3020 Samfunn, barnevern og rettsanvendelse - 15 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studiet master i barnevernsarbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet inneholder nasjonal eksamen i rettsanvendelse, 5 stp.

Course content

Emnet skal gi grunnlag for kunnskap om barnevernets samfunnsoppdrag og hvordan det ivaretas. Det legges spesielt vekt på sammenhenger mellom samfunnsutvikling, barnevernets lovgrunnlag og barnevernets praksis. Emnet skal bidra til inngående kunnskap om barnevernet i et historisk og samtidsmessig perspektiv.

Barnevernet er forankret i de til enhver tid rådende grunnleggende samfunnsverdier. Samfunnets oppfatninger om hva som er en god barndom og god omsorg for barn og unge innvirker på lovverket som regulerer barnevernets mandat. Emnet gir grunnlag for inngående kunnskap om juridisk metode, sentrale rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten.


Objective of the course

Ved bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

• inngående kunnskap om hovedtrekkene i barnevernets historie og utvikling, og den samfunnsmessige konteksten barnevernet har utviklet seg i.

• avansert kunnskap om hvordan barn, ungdommer og familiers hverdagsliv, levekår, ulikhet og livserfaring innvirker på deres liv og møte med hjelpeapparatet.

• avansert kunnskap om menneskerettslig og nasjonal lovgivning som skal sikre barns rett til beskyttelse og omsorg, informasjon og medvirkning.

• avansert kunnskap om hvordan barnets beste kommer til uttrykk i lovverket og i barnevernsfaglige vurderinger.

• avansert kunnskap om rettslige rammer for tverretatlig samarbeid og om andre etaters lovpålagte oppgaver, herunder regler om taushetsplikt, meldeplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergingsplikt.

• avansert kunnskap om hvordan saksbehandlingsregler kan være med å sikre forsvarlige tjenester og tiltak etter barnevernloven.

• inngående kunnskap om juridisk metode og sentrale rettskilder av betydning for det barnevernfaglige arbeidet, herunder relevante menneskerettslige kilder.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

• analysere og kritisk reflektere over barnevernets rolle, makt og myndighetsutøvelse.

• identifisere, analysere og løse konkrete juridiske problemstillinger med grunnlag i juridisk metode for å sikre barns, foreldres og andre berørtes rettigheter.

• dokumentere og begrunne barnevernfaglige og juridiske vurderinger og beslutninger.

• analysere og anvende begrepet barnets beste med grunnlag i rettskildene

Generell kompetanse

Kandidaten

• har kompetanse om barnevernets historie, utvikling og samfunnsmessige kontekst

• kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i barnevernsarbeid, både med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

• kan analysere, drøfte og kommunisere juridiske problemstillinger innen barnevernretten


Language of instruction and examination

Norsk.

Det kan forventes en del undervisning på engelsk.


Teaching methods

• forelesninger

• selvstudier

• ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper

• seminarer


Error rendering component

More info about the coursework requirements

Ett skriftlig arbeidskrav.

Det kreves tilstedeværelse på minimum 70 % av all undervisning i emnet


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.

Dersom en av deleksamenene ikke bestås på ordinæreksamen, må kun deleksamen som ikke er bestått tas på nytt. Dersom begge deleksamenene ikke bestås på ordinæreksamen, må begge deleksamenene tas på nytt.


  • Earlier years and semesters for this topic