autumn 2023
BIO-2004 Studiedesign og dataanalyse i biologi - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i biologi, biomedisin, samt valgemne for masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning havbruk.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Admission requirements

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om at studentene har forkunnskaper i biologi fra høgskole eller universitets nivå. Forkunnskaper innen kjemi og matematikk er også en fordel.


Course content

Det gis innføring i studiedesigner for innsamling av data fra 1) observasjonelle studier av biologiske systemer fra individer til økosystemer, og 2) prinsipper for design av eksperimenter i lab og i felt (randomisering, replikasjon). Prinsipper for analyse av biologiske data (estimering av relevante parametere, hypotesetesting) defineres ved hjelp av enkle metoder (krysstabeller, t-test, en veis ANOVA, lineær regresjon). Kurset fokuserer på biologisk tolkning av statistiske analyser og vil bruke nordlige økosystemer, effekter av klimaendringer og medisinske studier som eksempler.

Recommended prerequisites

BIO-1105 Innføring i biologi

Objective of the course

Kunnskap

 • Forstå begrepet «usikkerhet» i en statistisk kontekst
 • Definere hva som menes med en statistisk test, hvordan den brukes, og ulemper med den
 • Forklare hvordan man kan estimere gjennomsnitt, redegjøre for begrepene «Bias» og «presisjon», og kunne forklare hvordan utvalgsstørrelse påvirker usikkerhet i statistiske analyser
 • Redegjøre for de viktigste antagelsene for noen enkle statistiske metoder, uavhengighet, varians og statistisk fordeling
 • Forklare hva som menes med randomisering og tilfeldig utvalg

Ferdigheter

 • Tolke estimater og konfidensintervaller i forhold til vitenskapelig og/eller forvaltningens målsetninger
 • Bruke «R» til å plotte data og kjøre enkle statistiske analyser (Khi-kvadrat test, t-test, 1-veis ANOVA, lineær regresjons modell)

Generell kompetanse

 • Utvikle kritisk refleksjon i forhold til tolkning av vitenskapelige resultater, spesielt med hensyn til effektstørrelse
 • Reflektere over fordeler og ulemper av forskjellige studiedesign
 • Økt statistisk kompetanse
 • Økt kompetanse i å bruke R

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Kurset skal omfatte 30 t forelesninger, 30 t dataøvelser i R og minst en hjemmeoppgave.

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 12.12.2023 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Innlevering Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Hjemmeoppgave.

Re-sit examination

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic