autumn 2023
BED-3011 Forskningsdesign og metodevalg - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3011H Forskningsdesign og metodevalg 10 stp
BED-3011F Forskningsdesign og metodevalg 10 stp

Course content

Emnet gir en innføring i vitenskapsteori og hvordan man gjennomfører samfunnsvitenskapelige forskningsprosjekter. Kandidatene vil få en generell oversikt over ulike design og forskningsmetoder samt analyse av kvalitative og kvantitative data for å gjøre de i stand til å ta gjennomtenkte metodiske valg for sin masteroppgave og andre forskningsprosjekter.

Emnet tar blant annet for seg:

 • Vitenskapsteori
 • Forskningsdesign
 • Utvikling av problemstilling og forskningsspørsmål
 • Utvalgsmetoder
 • Forskningsetiske retningslinjer og GDPR-forordningen
 • Litteraturgjennomgang
 • Vurdering av forskningskvalitet
 • Kvalitativ forskningsstrategi
  • Sekundærdataanalyse
  • Intervju og fokusgrupper
 • Kvalitative dataanalyser:
  • Innholdsanalyse
  • Tematisk analyse
  • Abduktiv analyse
 • Kvantitativ forskningsstrategi
  • Spørreundersøkelser
 • Kvantitative dataanalyser:
  • Faktoranalyse
  • Regresjonsanalyse
  • ANOVA (enveis varians analyse)
  • Test av gjennomsnittlige forskjeller
  • Ikke-parametriske tester

Recommended prerequisites

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk, BED-2046 Anvendt metode

Objective of the course

Kunnskap

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten vite at...

 • metodiske fremgangsmåter bygger på ontologiske -og epistemologiske perspektiver
 • alle forskningsdesign og metodevalg har ulike fordeler og ulemper
 • problemstilling og forskningsspørsmål danner grunnlag for hvilke metoder man bør anvende i vitenskapelige studier
 • alle vitenskapelige studier må følge forskningsetiske regler og retningslinjer

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne...

 • finne og anvende relevant faglitteratur for å skrive akademiske tekster
 • utvikle forskbare problemstillinger for samfunnsvitenskapelige studier
 • gjøre selvstendige metodologiske valg for å gjennomføre forskningsstudier
 • vurdere og kritisere sine egne og andres metodiske valg i forskningsprosjekter
 • analysere kvalitative og kvantitative forskningsdata
 • beherske og kjenne til dataverktøy, som SPSS og NVivo, for å analysere kvalitative og kvantitative data

Generell kompetanse

Emnet skal bidra til at kandidaten styrker sine evner til å...

 • samarbeide med andre for å gjennomføre akademisk arbeid
 • skriftlig og muntlig kommunisere sitt akademiske arbeid slik at det er lett å forstå
 • kritisk vurdere påliteligheten til egne og andres akademiske arbeid
 • benytte egen kreativitet til å øke kunnskapen innen samfunnsvitenskapens fagområde
 • benytte digitale verktøy i sitt akademiske arbeid

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må regne med å delta i gruppearbeid.

Error rendering component

More info about the coursework requirements

Det er to arbeidskrav i emnet:

Det er obligatorisk å delta på minimum 7 av 11 seminarer.

Det andre arbeidskravet er et nettbasert kurs i informasjonskompetanse; iKomp; http://www.mooc.no/course/ikomp/

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


More info about the assignment

Semesteroppgave som deles ut i løpet av semesteret med en fastsatt innleveringsdato.

Re-sit examination

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic