spring 2024
TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp

Type of course

Kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Course content

Entreprenørskap

 • hva er nyskapning?
 • hva er et innovasjonssystem?
 • nyskapning ved nyetablering
 • nyskapning i eksisterende virksomheter
 • innovasjonssystemet og kollektive prosesser
 • identifisere innovasjonsmuligheter (problem som trenger løsning)
 • identifisering av mulige brukere (kunder eller problemeiere)
 • kreative prosesser mot ideutvikling
 • protoyping og konkretisering
 • analyse av produktverdi for kundesegmenter

Økonomi

 • grunnleggende regnskap og økonomi
 • kalkyler og kalkyleprinsipper
 • prosjektanalyse/investeringsanalyse
 • økonomisk planlegging

Organisasjon:

 • hvordan organisasjoner skaper resultater og utøver samfunnsansvar
 • ulike organisasjonstyper
 • virksomhetens interessenter
 • dilemmaet - optimalisere resultater kontra vise samfunnsansvar
 • ledelse og autonomi
 • den norske/nordiske arbeidslivsmodellen/trepartssamarbeidet i arbeidslivet

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Forstå begrepene innovasjon og entreprenørskap og dets anvendelsesområder
 • Kjenne til sentrale modeller for ideutvikling og forretningsanalyse
 • Kjenne til de viktigste økonomiske begrepene og dets anvendelsesområder innen regnskapsanalyse, mikroøkonomi og finansiering
 • Kjenn til de mest sentrale begrepene innen organisasjons og ledelse herunder de mest sentrale teoriene innen organisasjon, team og ledelse

Ferdigheter:

Innovasjon

 • Kunne anvende av modeller for nyskaping og ideutvikling
 • Kunne anvende modeller og prosedyrer for analyse av forretningsmuligheter
 • Kunne sette opp enkle forretningsplaner og forretningsmodeller

Økonomi

 • Kunne lese og forstå viktige nøkkeltall i regnskap
 • Kunne sette opp enkle planer for finansiering av innovasjoner og nyskapende ideer
 • Kunne gjøre enkle analyser knyttet til finans og investeringer
 • Kunne sette opp enkle risikoanalyser og kostnad/inntekst analyser

Organisasjon

 • Vurdere og analysere organisatoriske elementer som f.eks. teams
 • Kunne foreslå tiltak for å skape gode arbeidsmiljø

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Det pedagogiske opplegget er bygget opp med følgende elementer

 • nettbaserte ressurser som video, asynkront og direkte
 • 3 prosjektoppgaver (Entreprenørskap, Innovasjon og Økonomi)
 • veiledning fysisk eller på nett

Schedule

Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Oppgave 24.04.2024 14:00 (Hand in) 6/10 1 Semester A–E, fail F
Skriftlig skoleeksamen 22.04.2024 09:00
4/10 3 Timer A–E, fail F
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Minst ett godkjent veiledningsmøte med veileder for å få adgang til eksamen.

Re-sit examination

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Det gis anledning til å kun ta opp skriftlig skoleeksamen dersom prosjektrapporter har vært levert og vurdert tidligere i samme emne.
 • Earlier years and semesters for this topic