spring 2024
TEK-0520 Norsk Forkurs - 0 stp

Type of course

Studieforberedende emne. Helårsemne. Tilbys hvert skoleår. Emnet er forbeholdt forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved UiT campus Tromsø.

Course content

Emnet har vekt på klar, målrettet og brukervennlig skriftlig kommunikasjon. Det er et redskapspreget kommunikasjonsfag slik at faget blir både ingeniørfaglig relevant og akademisk forberedende. Studentene skal oppnå kvalifikasjoner i å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk. I emnet vektlegges skriving av studentoppgaver, dvs. resonnerende, drøftende og reflekterende oppgaver av faglig og akademisk art.

Objective of the course

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan kommunikasjon tilpasses situasjon, mål og mottaker.
 • Har kunnskap om grunnleggende prosjektteori.
 • Kjenner til betydningen av lesing for egen språkutvikling.
 • Kjenner til ulike sjangre innen sakprosa og skjønnlitteratur, og kjenner til hvordan litteratur kan lære oss noe om samfunnsutviklingen før og nå.
 • Kjenner til grunnleggende utviklingstrekk innen språkhistorien som kaster lys over dagens utfordringer innen språk og kommunikasjon.
 • Har kunnskap om likheter og forskjeller mellom bokmål og nynorsk, og deres viktigste særtrekk.

Ferdigheter:

 • Kan definere kommunikasjonsmål og tilpasse nivå og form på det som skal formidles til mottaker i den aktuelle situasjonen.
 • Kan skrive klart og språklig korrekt.
 • Kan skrive og strukturere resonnerende tekster slik som drøftinger og utredninger.
 • Kan utforme klare, målrettede og brukervennlige funksjonelle tekster som blant annet rapporter, prosjektdokumenter, sammendrag, notater, brev, e-poster og møtedokumenter.
 • Kan analysere bruk av retoriske virkemidler i sakprosa og skjønnlitteratur, og kan selv benytte god argumentasjon.
 • Kan planlegge, strukturere og gjennomføre muntlige presentasjoner.
 • Kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner.

Generell kompetanse:

 • Forstår betydningen kommunikasjon og skriftlig kompetanse har for faglig og akademisk utvikling, og for arbeidet som ingeniør.
 • Kan uttrykke seg skriftlig og muntlig i aktuelle sammenhenger relevant for en ingeniør.
 • Kan arbeide med fagstoff på en kritisk, analytisk og systematisk måte.
 • Kan bruke egnede strategier for å lese, ta notater og utvikle begrepsforståelse.
 • Kan samarbeide effektivt i grupper.
 • Kan innhente informasjon fra ulike kilder og bruke dem kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 20 % av et helt studieår, og den timeplanfestete undervisningen utgjør til sammen 160 timer. I tillegg inngår selvstudium som er stipulert til 58 timer.

Emnet har 28 undervisningsuker fordelt over høst- og vårsemesteret. Det gis fire dobbelttimer timeplanfestet undervisning per uke i høstsemesteret og to dobbelttimer i vårsemesteret.

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, foredrag og prosjektarbeid.


Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 29.02.2024 09:00
3/10 5 Timer A–E, fail F
Skriftlig skoleeksamen 28.05.2024 09:00
7/10 5 Timer A–E, fail F
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Arbeidskrav for høsteksamen:

 • 3 obligatoriske arbeider fra høstsemesteret
 • 80% registrert oppmøte i høstsemesterets timeplanfestete undervisning

Arbeidskrav for våreksamen:

 • 2 obligatoriske arbeider fra vårsemesteret
 • 80% registrert oppmøte i vårsemesterets timeplanfestete undervisning

Re-sit examination

Det gis rett til kontinuasjon for begge deleksamenene.

Det er ikke krav om at alle deleksamener skal tas opp igjen ved eventuelt nytt eksamensforsøk.


 • Earlier years and semesters for this topic