spring 2024
TEK-0519 Teknologi og samfunn Forkurs - 0 stp

Type of course

Studieforberedende emne. Helårsemne. Tilbys hvert skoleår. Emnet er forbeholdt forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved UiT campus Tromsø.

Course content

Teknologi, teknologiutvikling og samspillet mellom teknologi, samfunn, økonomi og miljø. Norsk næringsliv og globalisering, og teknologi, nærings- og samfunnsutvikling. Konsekvenser teknologi kan ha for miljø og samfunn. Etikk.

Objective of the course

Kunnskap

- Har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering, blant annet kjennskap til hvordan lover og forskrifter utvikles og brukes.

- Har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeids- og næringsliv fungerer.

- Har kunnskap om vitenskapelige prinsipper.

- Har kunnskap om normativ og anvendt etikk.

- Har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk og geografisk.

- Har kunnskap om samspillet mellom samfunn, teknologi, økonomi og miljø.

Ferdigheter

- Kan vurdere og diskutere enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø.

- Kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv.

- Kan gjøre greie for den betydning globalisering og kulturforskjeller har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling.

- Kan bruke etiske prinsipper i vurderinger og valg.

Generell kompetanse

- Forstår betydningen av et helhetlig perspektiv på teknologi, blant annet som grunnlag for samfunnsengasjement.

- Forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap.


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 10 % av et helt studieår, og den timeplanfestete undervisningen utgjør til sammen 80 timer. I tillegg inngår selvstudium som er stipulert til 29 timer.

Emnet har 28 undervisningsuker fordelt over høst- og vårsemesteret. Det arrangeres en dobbelttime med nettforelesning og en dobbelttime med seminar per uke.

Undervisningen er organisert med forelesninger i opptak, oppgavearbeid, gruppearbeid, presentasjoner og tverrfaglig arbeid.


Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 27.02.2024 09:00
3/10 4 Timer A–E, fail F
Skriftlig skoleeksamen 21.05.2024 09:00
7/10 4 Timer A–E, fail F
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Arbeidskrav for høsteksamen:

  • Ett gruppearbeid med muntlig presentasjon
  • 80% registrert oppmøte i høstsemesterets timeplanfestete undervisning

Arbeidskrav for våreksamen:

  • Ett individuelt arbeid med muntlig presentasjon
  • Ett tverrfaglig skriftlig arbeid med valgfritt antall medlemmer
  • 80% registrert oppmøte i vårsemesterets timeplanfestete undervisning

Re-sit examination

Det gis rett til kontinuasjon for begge deleksamenene.

Det er ikke krav om at begge deleksamenene som inngår i vurderingen av endelig karakter, skal tas opp igjen ved eventuelt nytt eksamensforsøk.


  • Earlier years and semesters for this topic