spring 2024
TEK-0518 Fysikk Forkurs - 0 stp

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studieforberedende emne. Helårsemne. Tilbys hvert skoleår. Emnet er forbeholdt forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved UiT campus Tromsø.


Course content

Emnet gir introduksjon til fysikkområdene mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære og atomfysikk som grunnlag for teknologifagene. Emnet tar for seg størrelser, enheter i SI systemet og omregning mellom enheter. Kinematikk, dynamikk og statikk i en og to dimensjoner. Arbeid, effekt, svingninger, væskestatikk, termofysikk, enkle elektriske kretser, energibevaring og bevegelsesmengde. Emnet inneholder fysikkforsøk med målinger og rapport.

Objective of the course

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære og atomfysikk
 • Har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter:

 • Kan gjøre beregninger på kinematiske, dynamiske og statiske problemstillinger i en og to dimensjoner
 • Kan gjøre beregninger på arbeid, effekt, svingninger, væskestatikk, termofysiske problemstillinger, enkle elektriske kretser og bevaring av mekanisk energi og bevegelsesmengde.
 • Kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten
 • Kan gjennomføre forsøk på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultater og skrive rapport
 • Kjenner til enkle anvendelser av numeriske løsningsteknikker

Generell kompetanse:

 • Kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • Kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • Forstår sammenhengen mellom fysikk og teknologiske anvendelser.
 • Forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 22,5 % av et helt studieår og den timeplanfestete undervisningen utgjør til sammen 180 timer. I tillegg inngår selvstudium som er stipulert til 65 timer.

Emnet har 28 undervisningsuker fordelt over høst- og vårsemesteret. Det gis to dobbelttimer forelesning per uke. Det settes også opp regneøvingstimer.

Undervisningen er organisert med forelesninger, demonstrasjonsforsøk, laboratorieøvinger, obligatoriske regneøvinger og gruppearbeid med veiledning. Det arrangeres fire regneøvinger og fire lab.-øvinger.


Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 29.02.2024 09:00
3/10 5 Timer A–E, fail F
Skriftlig skoleeksamen 15.05.2024 09:00
7/10 5 Timer A–E, fail F
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Arbeidskrav for høsteksamen:

 • 1 av 2 regneøvinger fra høstsemesteret må være bestått
 • 1 av 2 lab.-øvinger fra høstsemesteret må være bestått

Arbeidskrav for våreksamen:

 • 3 av 4 regneøvinger fra hele skoleåret må være bestått
 • 3 av 4 lab.-øvinger fra hele skoleåret må være bestått

Re-sit examination

Det gis rett til kontinuasjon for begge deleksamenene.

Det er ikke krav om at begge deleksamenene som inngår i vurderingen av endelig karakter, skal tas opp igjen ved eventuelt nytt eksamensforsøk.


 • Earlier years and semesters for this topic