spring 2024
SAM-3116 Samisk litteraturvitenskap: Moderne prosa - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til master i nordsamisk som morsmål.

Admission requirements

Opptakskrav er bachelorgrad i samisk som morsmål eller tilsvarende gradsutdanning i et samisk språk på morsmålsnivå. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i samisk på morsmålsnivå. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som del av fordypningen. Kontakt instituttet for nærmere informasjon om dette.I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Course content

Emnet gir deg anledning til å fordype deg i utvalgte samiske prosatekster. Det vil dreie seg om noveller og romaner fra de siste hundre år. Primært vil emnet omfatte samiskspråklige tekster, men også norsk/svenskspråklig samisk litteratur vil bli behandlet.

Objective of the course

Etter bestått eksamen har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • god oversikt over moderne samisk prosadiktning
  • kunnskap om sentrale forfatterskap, tematikk og kontekstualisering av samisk prosa, herunder også språkvalg i forbindelse med publisering
  • kjennskap til forskningshistorien på samisk prosa

Ferdigheter

Studenten kan:

  • presentere hovedretninger innen samisk romankunst
  • gjøre egne vurderinger av samisk prosa, samt være i stand til å foreta adekvate analyser av samisk prosa
  • formidle kunnskap om moderne samisk prosa

Language of instruction and examination

Nordsamisk.

Teaching methods

Undervisningen vil i hovedsak basere seg på seminarer over utvalgte tekster, samt diskusjon omkring innleverte arbeider fra den enkelte student. Disse tekstene kan inngå som del av en semesteroppgave over selvvalgt tema til den enkelte student.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Oppgave 22.05.2024 14:00 (Hand in) 1 Semester A–E, fail F
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det er ingen arbeidskrav i emnet.

More info about the assignment

  • semesteroppgaven skal baseres på et selvvalgt tema, på 8-10 sider. Oppgaven skal skrives på nordsamisk

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic