spring 2024
PED-6110 Autismeforstyrrelser - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne

Admission requirements

Det stilles krav til generell studiekompetanse. I tillegg er det krav om treårig bachelorgrad.

Søknad registreres i lokal søknadsweb. I søknadsweb velg Enkeltemner. Deretter Enkeltemner, masternivå. Fra listen velger man 9371 Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

Oppstart av emnet forutsetter nok kvalifiserte søkere.


Course content

Det er et mål at kandidatene skal få viderekommen kunnskap og forståelse av sentrale faglige og personlige ferdigheter i forhold til arbeid med rådgivning, veiledning og tilrettelegging i forhold til autismespekterforstyrrelser overfor barn og unge i forhold til skole og hjem.

Sentrale tema

  • Begreper og metoder i arbeid med autismespekterproblematikk
  • Følgeproblematikk
  • Lov- og regelverk
  • Individuell opplæringsplan
  • Diagnoser

Objective of the course

Etter bestått studium skal kandidatene ha følgende kompetanse:

Kunnskaper:

  • Inngående kunnskap om autismespektervansker - de ulike diagnoser.

Ferdigheter:

  • Kan bruke relevante metoder som hjelper barn/unge med autismespekterforstyrrelser til å bedre «forstå» og bedre forholde seg til ulike sosiale settinger og kommunikasjon.
  • Kan etablere gode rutiner og god oversikt - ulike hjelpemidler og metoder for å forebygge angst og uro.

Generell kompetanse:

  • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområder, både med spesialister og til allmennheten.

Language of instruction and examination

Undervisning og eksamener vil forgå på norsk. Engelskspråklig litteratur vil inngå i pensum.

Teaching methods

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium. Studiet er organisert med to samlinger à 3 dager fordelt over ett semester.

Det er obligatorisk arbeid mellom samlingene. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Studiets læringsaktiviteter er forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser og selvstudium. Det legges vekt på at både undervisning og læring skal være studentaktiv. Studentenes egne erfaringer er en ressurs og vil bli aktivt bruk i studiet. Selvstudium er en viktig del av utdanningen.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 16.05.2024 09:00 (Hand out)
31.05.2024 14:00 (Hand in)
2 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Autisme- individuelt arbeidskrav Approved – not approved
Obligatorisk frammøte - autisme (80%) Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det blir gitt ett obligatorisk, individuelt arbeidskrav mellom de to samlingene innenfor et sentralt tema i pensum. Arbeidskravet skal være godkjent av faglærer før skriftlig hjemmeeksamen kan avlegges.

Grunnet studentaktive læringsformer på samlingene kreves det 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne framstille seg til eksamen.


Re-sit examination

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
  • Earlier years and semesters for this topic