spring 2024
PED-1005 Pedagogisk filosofi - 10 stp

Type of course

Teoretisk. Emnet er obligatorisk på bachelorgraden i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-1005N Pedagogisk filosofi (nettstudium) 10 stp

Course content

Emnet tar opp og drøfter problemer av filosofisk og vitenskapsteoretisk art innenfor pedagogikkfaget. Det gjelder for eksempel oppfatninger om pedagogikkfagets egenart og perspektiver på forholdet mellom teori og praksis. Det gis en innføring i grunnleggende begreper i pedagogikkfaget som kunnskap, oppdragelse, undervisning, læring og danning, og det belyses hvordan disse inngår i ulike politiske, etiske og erkjenningsteoretiske sammenhenger.

Recommended prerequisites

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum

Objective of the course

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Studenten har:

 • Forståelse av noen samtidige og historiske pedagogisk-filosofiske teorier
 • Kunnskap om sentrale pedagogisk-filosofiske perspektiv og arbeidsmåter
 • Kunnskap om pedagogikkens grunnleggende begreper

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Vurdere egne og andres begrunnelser og argumentasjon
 • Diskutere pedagogisk-filosofiske problemstillinger
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere muntlige fremlegg med oppgitt problemstilling
 • Utforme en akademisk tekst ut fra oppgitt problemstilling

Kompetanse

Studenten kan:

 • Reflektere over pedagogiske grunnbegrep, og belyse hvilken rolle ulike kontekster spiller i denne sammenhengen
 • Analysere konkrete problemer i pedagogisk praksis i lys av generelle pedagogisk-filosofiske problemstillinger og teorier

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet gis i vårsemesteret.

Ukentlige forelesninger, selvstudium og seminarundervisning. Seminarene baseres på aktiv studentdeltakelse og studentene skal ha forberedte innlegg. Fremleggene gjennomføres som en øvelse i argumentasjon. Vurdering av begrunnelser spiller en vesentlig rolle, og man får og gir tilbakemelding på fremstillingsform. Se punktet om obligatoriske arbeidskrav.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 31.05.2024 09:00 (Hand out)
07.06.2024 14:00 (Hand in)
1 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Deltakelse Approved – not approved
Muntlig fremlegg Approved – not approved
Tekst Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Arbeidskrav over tre uker - individuelt i samarbeid med medstudenter

 • Deltakelse i forberedelse til muntlig fremlegg
 • Muntlig framlegg av tekst på seminar (oppgitt problemstilling), ca. 15 minutter, respons fra medstudenter
 • Innlevering av teksten, 1700-1800 ord (ca 5 sider). Det gis muntlig tilbakemelding på teksten fra underviser

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic