spring 2024
PED-1002 Undervisning og læring - 10 stp

Type of course

Obligatorisk for studenter på bachelor i pedagogikk og årsstudium i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Course content

Studentene skal ha solide kunnskaper om tilrettelegging av undervisning, det vil si innsikt i faktorer og prosesser som påvirker undervisning og undervisningsplanlegging og dermed studenters læring. Studentene skal videre ha ferdigheter knyttet til analyse av lære-, undervisnings-, opplærings- og virksomhetsplaner, det vil si funksjonelle analytiske redskaper (modellforståelse) som er relevante for plananalyse. Studentene skal kunne identifisere og reflektere over hva som begrunner ulike typer planverk, det vil si ha tverrgående kompetanse knyttet til planers prinsipielle og/eller ideologiske begrunnelse.

Recommended prerequisites

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk

Objective of the course

Læringsmål:

Studentene skal ved emnets slutt:

Kunnskap

  • Kunnskap om å forklare didaktiske grunnkategorier;
  • Kunne forstå, forklare og gi eksempler på didaktiske rammefaktorer og kunne reflektere over praktiske konsekvenser av vektlegging av rammefaktorer;
  • Kunne forklare sammenhengen mellom undervisning og læring på ulike måter og fra ulike perspektiv og kunne reflektere over sammenhengen mellom didaktisk innretning og læringsteoretisk oppfatning;
  • Kunnskap om ulike måter å organisere undervisning på;

Ferdigheter

  • Kunne skille mellom begrepene "undervisning", "læring" og "vurdering" og kunne analysere (lære-) planer ved hjelp av disse begrepene;
  • Forstå og kunne anvende pedagogiske tabeller, modeller og figurer for å forklare og reflektere over sammenhengen mellom undervisning og læring;
  • Kunne identifisere, gjenkjenne og analysere didaktiske elementer i ulike typer planverk.

Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Emnets undervisnings- og læringsformer er såkalt studentaktive. I emnet vil studentaktivitet fremmes gjennom deltakelse i diskusjoner og ved fremlegg, innleveringer og vurderinger, i tillegg til ved arbeid on-line. Hovedpoenget er at studentene skal gjøre istedenfor å høre. Tanken er at de i så fall lærer bedre fordi de da lærer det de skal lære ved å gjøre det de skal lære.

Diskusjoner. Mye av undervisningsflaten kommer til å bestå av gruppearbeid i form av diskusjoner av ulike slag (miniatyr workshops).

Fremlegg. Studentene skal gjennomføre fremlegg i løpet av emnet, det vil si legge frem faglige poenger, oppfatninger, påstander og perspektiver for hverandre, både muntlig og skriftlig.

Innlevering. Siden emnets formål er at studentene skal kunne gi en skriftlig fremstilling, må studentene få øve på det å gi skriftlige fremstillinger av slike tema.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Hjemmeeksamen 03.05.2024 09:00 (Hand out)
10.05.2024 14:00 (Hand in)
A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Et skriftlig arbeid over oppgitt tema Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Et skriftlig arbeid på maks 2 sider over oppgitt tema. Innleverte arbeider vurderes formativt. Og studentene gis mulighet til en kort samtale i forlengelse av vurderingen.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic