spring 2024
NOR-0036 Norsk for internasjonale studenter - trinn 3, muntlig - 10 stp

Type of course

Norsk trinn 3 - muntlig er ett av to emner som inngår i Norsk trinn 3 der både muntlig og skriftlig del må gjennomføres.

Norsk trinn 3 tilsvarer trinn B2/C1 i det felles europeiske rammeverket for språk og med Test i norsk - høyere nivå (B2/C1 ved Folkeuniversitetet).


Admission requirements

Generell studiekompetanse uten norsk. Se Nokut sin GSU-liste for hvilke utenlandske utdanninger som gir generell studiekompetanse. I tillegg til utdanningen fra utlandet stilles det krav til engelskkunnskaper. Se Nokut sine sider for informasjon om godkjente engelsktester.

All utdanning skal dokumenteres. Dokumentene lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen. Søknader uten dokumentasjon på videregående utdanning og engelsk blir ikke behandlet.

Det anbefales bestått norsk for internasjonale studenter, trinn 2 (B1) fra et universitet i Norge, eller å ha tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i norsk språk.

Opptak til emnet gir ikke oppholdstillatelse for studier i Norge.

Endelig opptak er basert på en opptaksprøve som arrangeres ca. to uker før undervisningsstart.

Søkere som tidligere har tatt trinn 3 ved UIT, vil ikke bli prioritert.

Søknad om opptak:

 • Logg inn i søknadsweb
 • Velg "International Programmes"
 • Velg søknadskategori "Norsk trinn 3 for utenlandske studenter"
 • Velg søknadskode 9042

Opptak til Norsk trinn 3 for utenlandske studenter gir adgang til både emnet NOR-0035 Norsk for internasjonale studenter - trinn 3 skriftlig og NOR-0036 Norsk for internasjonale studenter - trinn 3 muntlig. Undervisningen for begge emnene gis samlet, og emnene må tas samme semester.

Søkere som ønsker å melde seg til ny eksamen må søke ordinært opptak til Norsk trinn 3, og må oppgi i kommentarfeltet hvilket av emnene de ønsker å ta opp eksamen i.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NOR-0030 Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 7.5 stp

Course content

I den muntlige delen av Norsk trinn 3 får studentene ulike oppgaver til innøving av nytt vokabular og grammatiske strukturer, uttaletrening, samt diskusjoner knyttet til ulike temaer innenfor norsk historie, kultur og samfunnsforhold.

Objective of the course

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • Kunnskaper om norsk språkstruktur: Kjenner til hovedreglene i norsk grammatikk
 • Kunnskaper om norsk samfunn og kultur: Har gode kunnskaper om norske samfunnsforhold og norsk kultur

Ferdigheter

Du kan:

 • Uttrykke deg godt muntlig og selv forstå andre i samtaler og diskusjoner

Kompetanse

Du har:

 • Studiekompetanse i norsk

Language of instruction and examination

Norsk (standardisert bokmål med innslag av norske dialekter).

Teaching methods

Norsk trinn 3 arrangeres som et intensivt dagkurs og tilbys både i vår- og høstsemesteret. Muntlig og skriftlig er begge integrerte deler av undervisningen i Norsk trinn 3, og den totale undervisningen gis over 12 uker og har 8 undervisningstimer per uke fordelt på fire dager.

En kan ikke gå opp til eksamen i emnet uten å ha fulgt undervisninga på kurset. Det er obligatorisk frammøte til 75 % av undervisningstimene. Ved fravær utover dette må en sende skriftlig søknad til fakultetet, og dersom et slikt fravær skyldes sykdom, må det dokumenteres med legeattest.


Information to incoming exchange students

Emnet er åpent for utvekslingsstudenter som studerer norsk ved sitt hjemuniversitet. Merk at endelig opptak til emnet er avhengig av resultatet på opptaksprøven, selv om emnet er godkjent i Learning agreement.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 29.05.2024–30.05.2024 20 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Muntlig fremlegg Approved – not approved
Oppmøte til undervisningen Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Det muntlige fremlegget skal være ca. 10 minutter langt
 • 75% oppmøte til undervisningen

More info about the oral exam

Muntlig eksamen består av en samtale om emner fra pensum.

Re-sit examination

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic