spring 2024
KJE-6057 Innføring i kjemididaktikk - 5 stp

Type of course

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, få påfyll eller oppfriske kunnskaper.

Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.


Admission requirements

Forkunnskapskrav: KJE-6101 eller KJE-1001 eller tilsvarende

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web.

Søknadsfrist 8. januar 2024.


Obligatory prerequisites

KJE-6101 Innføring i kjemi for lærere eller KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Course content

Emnet er en innføring i grunnleggende didaktiske temaer som er relevant for naturfag og kjemi som skolefag:

 • læreplanen og grunnleggende ferdigheter i naturfag og kjemi
 • elevenes læring i kjemi med fokus på begrepsdannelse og hverdagsforestillinger
 • bruk av modeller i naturfag og kjemi
 • elevaktive og utforskende arbeidsmåter i kjemiundervisningen
 • vurdering i kjemi

Objective of the course

Kunnskap

Etter kurset har studenten

 • kjennskap til læreplanene og de grunnleggende ferdigheter i naturfag og kjemi
 • kunnskap om elevenes læring i kjemi med fokus på begrepsdannelse og hverdagsforestillinger
 • kunnskap om bruk av modeller i naturfag og kjemi
 • kunnskap om elevaktive- og utforskende arbeidsmåter i kjemiundervisningen
 • kunnskap om vurdering i kjemi

Ferdigheter

Etter kurset kan studenten

 • planlegge og gjennomføre kjemiundervisning som inkluderer utforskende aktiviteter i klasserommet og i alternative læringsarenaer
 • vurdere elevenes læring i ulike undervisningssituasjoner og gi konstruktiv tilbakemelding som fremmer læring
 • anvende innsikter fra fagdidaktisk forskning i planlegging og gjennomføring av undervisningen for å fremme elevenes begrepsdannelse i kjemi
 • begrunne bruk av varierte arbeids- og vurderingsformer for å fremme læring i kjemifaget

Generell kompetanse

Etter kurset kan studenten

 • kommunisere skriftlig og muntlig om elevenes læring og vurdering i kjemiundervisning
 • samarbeide med kollegaer for å videreutvikle egen praksis
 • analysere og evaluere egen undervisningspraksis i lys av fagdidaktisk forskning

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet går kun på våren. Omfang av undervisning: 

 • Nettbaserte samlinger: 3-5 samlinger på to timer
 • Desentraliserte samlinger: 2 fysiske samlinger på én dag

Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til to desentraliserte samlinger per basisgruppe. Våren 2024 forventes det basisgrupper i hvert fall i Alta og Tromsø. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper.

De desentraliserte samlingene vil ha et nettbasert alternativ slik at det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Mappevurdering 08.05.2024 14:00 (Hand in) Pass – fail
UiT Exams homepage

More info about the portfolio

Studentene leverer og får tilbakemelding på tre individuelle oppgaver i løpet av semesteret. Disse oppgavene kan for eksempel være planlegging av en undervisningsøkt eller vurdering av et elevarbeid. Eksamensmappen består av en bearbeidet versjon av de tre oppgavene. Detaljerte retningslinjer vil bli gjort tilgjengelig i starten av kurset.

Re-sit examination

Dersom en mappe bedømmes til "ikke bestått", kan mappen leveres på nytt i revidert form. Ny innleveringsfrist vil være tidlig neste semester.
 • Earlier years and semesters for this topic